Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1447 (2007-2008)
Innlevert: 25.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av justisminister Knut Storberget

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Politiberedskapen på sjøen i Flekkefjord er kritikkverdig.
Hvorfor har ikke politibåten besøkt Flekkefjord i aktive sommermåneder dette året, og kan Justisdepartementet lage mer smidige retningslinjer slik at politibåt eventuelt kan leies lokalt fra private?

Begrunnelse

Manglende politiberedskap på sjøen har vært et svært aktuelt tema i Flekkefjord i sommer. Nærmeste politibåt i Vest-Agder er i Mandal, og den har ikke vært i Flekkefjord hele sommeren. Dette fører blant annet til uvettig kjøring i fjorden. Politiet er jo ikke synlige, så folk kan kjøre som de vil! Dette gjør noe med folks holdninger, det synes å være fritt fram for høy fart og farlige situasjoner.
Politiets nærvær på sjøen om sommeren vil også kreve mer bemanning, for to politibetjenter i hele Lister-regionen kan ikke dekke hele beredskapen. Men det er jo et aktivt båtliv i sørlandsbyen om sommeren, og en økt bemanning må derfor vurderes.
Tidligere benyttet politiet i Flekkefjord en båt de leide av private for å dekke beredskapen om sommeren. Men endrede retningslinjer fra Justisdepartementet for en del år siden bestemte at staten skulle eie og drive politibåter. Derfor er politibåten i Mandal eneste mulighet i beredskapen, selv om båtturen fra Mandal til Flekkefjord er krevende. Det bør være mulig med mer fleksibilitet i nevnte regelverk. Politiet selv ønsker dette, og et stivbent regelverk kan ikke sette en stopper for politiets tilstedeværelse på sjøen.
Det har også gjort et dypt inntrykk på befolkningen at en båtulykke fikk et tragisk utfall denne sommeren.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet opplyser at Flekkefjord politistasjon, for flere år siden, hadde en avtale om leie av sivil båt til polisiær bruk i Flekkefjordsområdet. Denne ordningen ble avviklet. Behovet for politibåtdekning i ”gamle” Vest Agder politidistrikt ble da ivaretatt av politibåten som var stasjonert i Mandal. Denne dro ved leilighet til Farsund og Flekkefjord for å utføre kontroll på sjøen.

Justisdepartementet har ingen sentrale retningslinjer for hvor båter knyttet til polititjeneste skal være stasjonært eller gjøre tjeneste. Det lokale politidistriktet har fortsatt adgang til både å kjøpe eller leie båt til bruk i politiets tjeneste, men det blir en lokal prioriteringssak i forhold til andre gjøremål i politidistriktet.

Politidirektoratet opplyser videre at i følge politimesteren i Agder har politidistriktet ikke funnet å kunne prioritere et fast oppsett for patruljering med båt i Lister driftsenhet. De faste oppsettene (tabulert tjeneste) på politibåtene i distriktet er brukt i mer konsentrerte områder der behovet for politiets båttjeneste er størst. Politidistriktet har de siste årene hatt fast bemannede båter i Arendal, Kristiansand og Mandal. Det opplyses at politimesteren anser disse områdene som mer utsatt, og de trenger derfor i større grad politiets tilstedeværelse på sjøen.

For øvrig opplyser Politidirektoratet at politimesteren i Agder tidligere i år la føringer for at det skulle gjennomføres noen ”punktmarkeringer” med politibåt i Lister- regionen i sommer, herunder i Flekkefjordområdet. Det ble gjennomført 4 slike ”punktmarkeringer” i Lister. Det ble imidlertid av forskjellige grunner ikke gjennomført tjeneste med politidistriktets båter i Flekkefjord.