Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1448 (2007-2008)
Innlevert: 26.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 29.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): 25. august var Telenors mobilnett nede i flere timer grunnet et kabelbrudd. Det medførte blant annet at det gjennom dette nettet var umulig å komme frem til nødnumre og trygghetsalarmsentraler. Helsetilsynet vurderte det langvarige bortfallet som alvorlig, mens Teletilsynets direktør avfeide det hele som et hendelig uhell og at Telenor har "back-up-systemer i øst og vest og overalt".
Hvordan vurderer statsråden situasjonen og den oppfølging som kreves av relevante myndigheter?

Begrunnelse

Mye tyder på at back-up-systemene ikke fungerte, og det er relativt overraskende at tilsynsmyndigheten ikke ser ut til å ha behov for å sette seg inn i hva som faktisk har skjedd før man konkluderer i saken, ikke minst når Direktoratet for sivil beredskap og Helsetilsynet ser alvorlig på saken sett fra sine respektive ståsted.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter det jeg har fått opplyst fra Telenor hittil skyldes hendelsen 25. august 2008 et brudd på en hovedfiberkabel i Oslo. Trafikken ble overført til alternativ fiber, men denne fiberen viste seg å ha funksjonsfeil. Dobbelsvikt, i den forstand at alternativ leveringsvei også hadde feil, er selvfølgelig svært uheldig. Det faktum at man i dette tilfellet ikke fikk ringt nødsentralene via mobilnettet til Telenor er selvfølgelig ekstra ille. Jeg vil imidlertid avvente endelig rapport fra Post- og teletilsynet før jeg sier noe mer om denne konkrete hendelsen.

Mer generelt kan jeg si at det fremgår klart av regelverket for elektronisk kommunikasjon at tilbyder skal tilby elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester med nødvendig sikkerhet for bruker. Med nødvendig sikkerhet menes at nett og tjenester skal sikres på en slik måte at bruker, selv i situasjoner der nettet utsettes for ekstraordinære påkjenninger, så langt som mulig skal kunne benytte grunnleggende elektroniske kommunikasjonstjenester. Lovgiver oppstiller ingen konkrete krav til hva som ligger i nødvendig sikkerhet fordi dette vil være situasjonsbetinget og behovet vil variere fra område til område og fra bruker til bruker. Knyttet til ovennevnte hendelse er det klart at nødsentralene er en bruker med behov for god kvalitet og sikkerhet på de tjenestene de kjøper hos Telenor.

I takt med innføring av ny infrastruktur og nye elektroniske kommunikasjonstjenester øker kostnadene knyttet til å implementere robuste løsninger. Som nevnt ovenfor vil den enkelte brukers behov variere og tilbyderne vil forbeholde seg retten til å levere billige tjenester til dem som måtte ønske det, og tjenester med forhøyet kvalitet og sikkerhet for dem som ønsker det. Forhøyet kvalitet og sikkerhet innebærer en dyrere tjeneste. Dersom man legger til grunn at alle tjenester alltid skal fungere, vil det økonomiske bilde se annerledes ut enn det gjør i dag.

Det er svært uheldig at mobilnettet ikke fungerer og at man ikke får benyttet mobiltjenester. De fleste av oss har gjort oss svært avhengig av mobiltelefonen og følgelig også mer sårbar for brudd og feil i mobilnett. Situasjonen må likevel karakteriseres som tilfredsstillende når man i ”norske mobilnett” har en oppetid på over 99 %.

Når det gjelder den videre oppfølgingen av saken, så vil jeg som nevnt ovenfor avvente rapport fra Post- og teletilsynet. Tilsynet har et særskilt ansvar når det gjelder sikkerhet og beredskap innenfor elektronisk kommunikasjon og jeg føler meg trygg på at tilsynet vil foreta en grundig vurdering av hendelsen. På bakgrunn av at det også tidligere i år har oppstått hendelser hvor redundante løsninger har sviktet, har tilsynet allerede varslet at det vil ta opp spørsmålet om testing av redundante løsninger med Telenor, NetCom og BaneTele.