Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1450 (2007-2008)
Innlevert: 26.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 05.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Sameiet Kalmarhuset i Bergen har i over ti år kjempet mot mobilstasjonen på hustaket og har krevd den fjernet. Imidlertid har Samferdselsdepartementet nå gitt NetCom grønt lys for å ekspropriere bruksretten til taket, slik at utstyret kan bli stående på ubestemt tid.
Kan statsråden bidra til at Samferdselsdepartementet tar hensyn til helsemessige vurderinger og påser at mobilmasten blir fjernet?

Begrunnelse

Reaksjoner på elektromagnetisk stråling er kjent, blant annet som el-overfølsomhet. Mange rapporterer om plager i form av smerter i kroppen, øresus, kvalme, søvnløshet, stikking i huden m.m.
En rekke forskere verden over roper nå et varsku og setter stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk i sammenheng med stadig flere sykdommer, som kreft, Alzheimer, depresjon og utmattelsessyndrom (ME).
Elektromagnetisk stråling kan bli et omfattende folkehelseproblem, og viktige stikkord må være føre-var-prinsipp og forebyggende arbeid.


Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Forskrift om strålevern og bruk av stråling forvaltes av Statens strålevern. I forskriftens § 26 heter det:

”All eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig. Relevante retningslinjer fra den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) skal normalt følges, dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse”.

Grenseverdiene er gitt av en gruppe eksperter nedsatt av Verdens Helseorganisasjon og er fundert på deres gjennomgang av internasjonal kvalitetssikret forskning rundt mulige helseeffekter av slik eksponering. Disse retningslinjene følges i de fleste land.

I tillegg krever altså strålevernforskriften at det skal gjøres vurderinger av mulige tiltak for å redusere eksponeringen ytterligere selv om de internasjonale retningslinjene er oppfylt.

Det er en erkjennelse at enkelte personer opplever seg som el-overfølsomme og opplever ulike former for ubehag ved å være eksponert for elektromagnetiske felt. Slike symptomer må tas alvorlig, men per i dag har ikke vitenskapen vært i stand til å sette symptomene som disse opplever i sammenheng med elektromagnetiske felt.

Vedrørende de nevnte sykdommene har det vært fremsatt hypoteser om en sammen-heng med eksponering fra elektromagnetiske felt, men det kan ikke dokumenteres at en slik sammenheng eksisterer. Forskning som setter eksponering fra mobilmaster og trådløse nettverk i sammenheng med disse sykdommene er omstridte, og denne typen konklusjoner bestrides av det internasjonale fagmiljøet.

Statens strålevern er ikke involvert i enkeltsaker når det gjelder basestasjoner, og har ikke vært involvert i saken vedrørende NetComs basestasjon på Kalmarhuset i Bergen. Post- og teletilsynet har gjort målinger på den aktuelle adressen. Stråleverdiene ligger innenfor de fastsatte grensene. Rent teknisk vil en basestasjon sende ut signalene horisontalt fra senderen for å dekke omkringliggende områder. Det vil derfor være mindre stråling direkte under og bak en sender. Dette forholdet er vanskelig å forklare, og det er forståelig at folk blir urolige.