Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1453 (2007-2008)
Innlevert: 26.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 03.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det vises til oppslag på TV Norge den, 27. juli då., hvor de omtalte en mann (65) fra Hurdal som hadde blitt ufør i utlandet. 11. mai 2006 vedtok Stortinget enstemmig at Regjeringen i tilknytning til statsbudsjettet for 2007 skulle legge frem forslag om endring i kravet om tre års botid før trygderettigheter inntreffer etter opphold i utlandet.
Vil statsråden legge til rette for at nytt regelverk også skal gjelde for de som har blitt ufør i utlandet, og at saken kvitteres ut i forbindelse med statsbudsjettet for 2009?

Begrunnelse

15. mars 2006 fremmet stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Kenneth Svendsen, Harald Tom Nesvik og Robert Eriksson et representantforslag om at personer med opptjening av rettigheter i folketrygden beholder forholdsmessige rettigheter til uførepensjon også uten tre års forutgående medlemskap ved tilbakevending til Norge. 11. mai 2006 vedtok Stortinget enstemmig at:

"Stortinget ber Regjeringen i tilknytning til budsjettforslaget for 2007, legge frem forslag til endringer i kravet om tre års botid før trygderettigheter igjen inntreffer etter opphold i utlandet".

Selv om et enstemmig Storting vedtok, for 2 år siden, at regjeringen skulle legge frem endringer i kravet om tre års botid har regjeringen vist liten vilje til å iverskatt Stortingets vedtak. Dette har naturlig nok ført til at de berørte er frustrerte, samt at de har havnet i en svært vanskelig økonomisk situasjon.
Den 27. juli då. omtalte TV Norge (Aktuelt) at en mann (65) fra Hurdal hadde blitt uføre i utlandet, og at han ikke hadde krav på uføretrygd. Mannen opplyser at om det ikke hadde vært for kona og en liten arv ville han ha stått på bar bakke. Søndag 3. august då. omtaler Dagbladet problemstillingene knyttet til at Stortinget vedtok lovendring i 2006, uten at noe har skjedd. Til Dagbladet den, 3. august då, uttaler Lubna Jaffery Fjell, politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

"Vi jobber med et nytt system, og vil se på treårsregelen i sammenheng med ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre, og se det opp mot en ny pensjonsordning."

Det er svært beklagelig vis de berørte må vente i ytterligere ett til to år før saken blir lagt frem for beslutning i Stortinget. Dette er forhold som gjelder for en del allerede i dag, og det vil derfor være viktig at de nødvendige lovendringer blir lagt fram så fort som mulig.
Det viser seg at enkelte har blitt påført sin uførhet i utlandet, men at de har vært medlem i folketrygden i flere 10 år. Disse vil nå ramle fullstendig utenfor systemet. Det vil derfor være viktig at man i denne saken viser raushet, slik at en lovendring også omfatter disse tilfellene. Lovverket burde vært utformet slik at den enkelte automatisk får tilbake sine opptjente rettigheter ved hjemkomst til Norge. Dette bør gjelde uavhengig av om uførheten har blitt påført i utlandet eller i Norge.
Statsråden bør legge til rette for at nytt regelverk også skal gjelde for de som har blitt ufør i utlandet, og sørge for at nødvendige lovendringer blir lagt frem for Stortinget i tilknytning til budsjettforslaget for 2009.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det er gjort rede for oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 346, 11. mai 2006 i St.prp. nr. 1 for 2006-2007 (pkt. 4.1) og St.prp. nr. 1 for 2007-2008 (pkt. 4.3).

I den første redegjørelsen viste Regjeringen til de betydelige problemene ved å fastlegge de økonomiske konsekvensene av en endring. Det ble videre vist til at man ønsket å se spørsmålet i lys av utredningen om tilpasning av uførepensjoneringen til et nytt system for alderspensjon (Uføreutvalgets utredning).

Det fremgår av den andre redegjørelsen at Regjeringen fortsatt ønsket å vurdere spørsmålet i tilknytning til oppfølgingen av Uførepensjonsutvalgets innstilling. Det pekes i tillegg på at flere av løsningsalternativene vil kunne bli så kostnadskrevende at de reiser spørsmål om budsjettmessig prioritering. Uføreutvalgets innstilling har vært på høring, og det arbeides nå med oppfølging i departementet.