Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1455 (2007-2008)
Innlevert: 27.08.2008
Sendt: 27.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er i dag ca. 400 hytter på finsk side av Tanaelva og det foreligger nå storstilte planer om bygging av 400 nye. På norsk side har vi ei svært restriktiv linje når det gjelder hyttebygging langs elva. Vi har m.a.o. ulike lover og regler i våre to naboland i forhold til hyttebygging langs ei felles grenseelv. Dette bekymrer lokalbefolkningen på norsk side av Tanadalen.
Vil utenriksministeren ta denne saken opp med finske myndigheter slik at vi kan få en mer felles forvaltning i dette grenseområdet?

Begrunnelse

Laksefisket i Tanaelva har alltid inngått som en svært viktig del av den elvesamiske kulturen i Tanadalen, og det er derfor svært viktig å kunne opprettholde dette også for framtida.
Vi har en felles villaksbestand å forvalte i Tanaelva, og en storstilt hyttebygging på finsk side vil medføre et økt press på laksebestanden i dette vassdraget.
På finsk side av elva bygges hyttene tett ved elvebredden, noe som fører til at lokalbefolkningen utelukkes fra de tradisjonelle fiskeplassene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Miljøverndepartementet sendte så tidlig som 2. mars 2006 brev til Miljøministeriet i Finland der det ble gitt uttrykk for bekymring for at det legges opp til en storstilt utbygging av hytter langs Tanavassdraget. Vassdraget er vernet, og Finnmark er verdens viktigste region for atlantisk villaks.

Det er nå utarbeidet en arealplan med sikte på å styre utbyggingsaktiviteten langs Tanavassdraget på finsk side. Dette er positivt. Til nå har utbyggingsaktiviteten i området i stor grad vært håndtert gjennom enkeltsøknader. Den nå vedtatte planen vil trolig på lang sikt gi en mer helhetlig styring av utbyggingsaktiviteten i området, enn det som ellers ville vært tilfelle.

Under planarbeidet har finske myndigheter hatt kontakt med norske lokale og regionale myndigheter. Likeledes har Norsk-finsk grensevassdragskommisjon vært trukket inn i planprosessen.

Det er viktig å ha et tett samarbeid med finske myndigheter om regulering av fiske i Tanavassdraget. Miljøverndepartementet oppnevnte i juni i år et utvalg som skal utrede lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget. Utvalget skal blant annet vurdere behovet for endringer i regelverket og overenskomstene med Finland, og eventuelt foreslå slike endringer. Finske myndigheter er orientert om dette arbeidet, og det er en god dialog mellom norske og finske myndigheter på departementsnivå om reguleringen av laksefisket i Tanavassdraget. Uavhengig av hyttebyggingen er det viktig med et godt regime for regulering av fisket i Tanavassdraget. Gjennom EUs rammedirektiv for vann skal det dessuten vedtas forvaltningsplan for blant annet Tana. Målet med forvaltningsplanen er å sikre ”god kjemisk og økologisk tilstand” for vassdraget, eventuelt gjennom miljøtiltak og beskyttelsestiltak.

Som det fremgår av ovennevnte, blir de problemstillinger du reiser kontinuerlig drøftet med finske myndigheter og vil bli fulgt opp videre i egnede fora.