Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1456 (2007-2008)
Innlevert: 27.08.2008
Sendt: 28.08.2008
Besvart: 09.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Er behovet for veitoaletter som er egnet til å ivareta yrkestransportens behov systematisk kartlagt, og finnes det oversikt over kostnadene knyttet til å holde en standard som gir sikker adkomst og et hygienisk nivå som man kan være bekjent av overfor en yrkesgruppe som er pålagt strenge bestemmelser for sin yrkesutøvelse (kjøre- og hviletid)?

Begrunnelse

Et vesentlig element i arbeidsmiljøet for yrkesutøvelse på veinettet er tilgangen til veitoaletter av tilstrekkelig omfang og av en kvalitet som innbyr til bruk. Som et ledd i tilgang til godt organiserte raste- og hvileplasser for disse yrkesutøverne, er dette også vesentlig som tilrettelegging for etterlevelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
Det er mitt inntrykk at standarden på veitoaletter egnet for yrkessjåfører generelt sett er dårlig. Dels er det ikke mulig å komme til plassene med vogntog, og dels er anleggene av en standard og med et tilsyns- og vedlikeholdsnivå som ikke gjør disse egnet til å ivareta yrkesgruppens behov.
Man kan anta at denne type toalettanlegg for å kunne holde et hygienisk nivå må ha tilsyn og evt. vask daglig i vinterhalvåret, og antakelig 2 ganger daglig i sommerhalvåret når trafikken er stor, på mange strekninger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg ønsker å gi yrkessjåførene et bedre tilbud om raste- og hvilesteder. I brev av 30. oktober 2007 ba jeg derfor Vegdirektoratet om en redegjørelse for hvilke konkrete planer Statens vegvesen har for utvikling og bygging av raste- og hvileplasser for tungtransporten langs vegnettet. På den bakgrunn har Statens vegvesen blant annet igangsatt arbeid med å fastlegge en standard for hva en døgnhvileplass skal være. Eventuell utlysning av bygging og drift av hvileplasser vil kunne ta utgangspunkt i en slik standard.

Statens vegvesen opplyser at de per dags dato har 587 steder med vegtoalett langs stamveger og øvrige riksveger. 459 av disse er ”rene” rasteplasser, mens 128 er lokalisert til kontrollstasjoner og hvileplasser. På 307 av plassene er det tilrettelagt for funksjonshemmede, mens 204 har vannklosett. 49 av toalettene med vannklosett ligger slik at de har avløp til offentlig avløpsnett. De andre 155 toalettene med vannklosett benytter lukket anlegg.

Sjåførenes behov er mangeartet. Det trengs toaletter, vask og dusj, spisesteder og ikke minst plasser for ro, hvile og søvn. Siktemålet er at behovene skal dekkes av Statens vegvesen i kombinasjon med private tilbydere. Vegvesenet vil i den sammenheng ha et særlig ansvar på vegstrekninger der det er få kommersielle tilbydere.

Jeg støtter transportnæringen i at det må være et tilbud om døgnhvileplasser nær opp til de store byene, der de fleste skal losse varer. Også langs de største transportkorridorene er det behov for døgnhvileplasser med en avstand på 2 til 2,5 timers kjøravstand. Det er særlig betjente hvileplasser, for eksempel bensinstasjoner med egne oppstillingsplasser, som er mest egnet til å omfatte et servicetilbud med matservering, toalett, bad og dusj innefor en hygienisk akseptabel standard. Statens vegvesen forbereder forbedret skilting rettet mot tungtransporten, blant annet for å gjøre døgnhvileplassene mer tilgjengelig.

I sitt forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 foreslår Statens vegvesen at det skal settes av midler til etablering og oppgradering av et større antall raste- og hvileplasser. Detter er nå til vurdering i forbindelse med departementets videre arbeid med Nasjonal transportplan.

Jeg vil også vise til vedlagte kopi av mitt svar av 12. juni 2008 på spørsmål nr. 1227 fra Arne Sortevik.

Vedlegg til svar:

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=40808