Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1459 (2007-2008)
Innlevert: 28.08.2008
Sendt: 28.08.2008
Besvart: 04.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): En kvinne som er uføretrygdet trekkes 3 % trygdeavgift av sin trygd. Hun arbeider og tjener 1 G i tillegg. Av denne lille inntekten trekkes 7,8 % trygdeavgift. I to år har hun forsøkt å få svar på spørsmål om hvorfor hun skal betale denne avgiften, men har ennå ikke fått svar fra NAV i Østfold. Det virker svært urimelig at det skal betales full trygdeavgift av en inntekt som ikke gir pensjonspoeng.
Er det riktig at det skal trekkes trygdeavgift av både trygd og inntekt slik som beskrevet?


Begrunnelse

Kvinnen det gjelder har skrevet et innlegg i Moss Avis der hun stiller spørsmål om hvorfor hun skal betale full trygdeavgift av sin lille ekstrainntekt når hun allikevel ikke opparbeider pensjonspoeng. Hos NAV har hun pr. telefon fått til svar at hun har falt i et "hull i systemet"! Det virker urimelig at hun skal betale 7,8 % av den lille ekstrainntekten som ikke kan gi pensjonsopptjening. I et svarinnlegg i Moss Avis fra trygdesjefen i NAV trygd Moss heter det: "Dersom en person tjener 1 G utover uføretrygden, vil vedkommende oppnå ett pensjonspoeng". Dette kan ikke stemme da beregning av pensjonspoeng normalt fremkommer ved å trekke 1 G fra inntekten og deretter dele resten på G. En inntekt på 1 G vil derved gi 0 poeng etter fradrag av 1G!

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Etter loven er plikten til å betale trygdeavgift og satsene for trygdeavgift knyttet til hvilken inntektsart det dreier seg om. Generelt kan man si det betales 3 prosent avgift av pensjonsinntekt og andre former for personinntekt som ikke kan gi grunnlag for pensjonsopptjening. Satsen på 7,8 prosent nyttes for inntekt som etter sin art kan gi grunnlag for pensjonsopptjening. Reglene framgår av folketrygdloven § 23-3.

Det følger av dette at det skal betales 7,8 prosent av arbeidsinntekt, uten hensyn til om det faktisk blir godskrevet pensjonspoeng, men det betales ikke avgift når inntekten ikke overstiger kr. 39 600. Denne inntektsgrensen gjelder også for avgift av pensjonsinntekt mv.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at reglene om trygdeavgift hører under Finansdepartementet.

En person med full uførepensjon har begrensede muligheter til å ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen, og det gjelder også begrensninger i adgangen til å opptjene pensjonspoeng av slik inntekt. Dette må ses på bakgrunn av ordningen med antatte framtidige pensjonspoeng.

Tilleggspensjonen for uføre vil ofte bestå av to deler: Pensjon på grunnlag av faktisk opptjente poeng fram til uførheten inntrådte, og pensjon på grunnlag av antatte pensjonspoeng i tiden fra uføretidspunktet fram til pensjonsalderen. I slike tilfelle får uførepensjonisten hvert år godskrevet et poengtall svarende til det antatte framtidige poengtallet, som da fungerer som et garantert poengnivå.

Adgangen til å få pensjonspoeng for inntekt ved siden av pensjonen blir et spørsmål om i hvilken grad pensjonisten bør godskrives mer enn det framtidige poengtallet. Etter reglene kan det maksimalt opptjenes 0,50 poeng for arbeidsinntekt ved siden av pensjonen. I tillegg er det et vilkår at summen av dette poengtallet og det framtidige poengtallet ikke overstiger 4,00. Pensjonister med gradert uførepensjon har tilsvarende begrensninger i poengopptjeningen, men det tas her hensyn til pensjonsgraden.

Beregningen av pensjonspoeng for uførepensjonister er modifisert ved at arbeidsinntekten ikke skal fratrekkes grunnbeløpet, men en så stor del av grunnbeløpet som svarer til den arbeidsevnen de har i behold. Det er derfor riktig når NAV trygd Moss opplyser at en person som er ansett å være 100 prosent ufør, får poengene beregnet ved at arbeidsinntekten divideres med grunnbeløpet. Som det vil gå fram av det jeg alt har sagt, er det imidlertid ikke riktig at en inntekt lik grunnbeløpet da vil føre til at det godskrives et poengtall på 1,00. Grensen på 0,50 kommer i alle tilfelle til anvendelse.

Reglene om poengopptjening for uførepensjonister går fram av folketrygdloven §§ 3-14 og 3-19. Selv om reglene er kompliserte, er det etter min mening vanskelig å karakterisere dem som urimelige, heller ikke sett i sammenheng med reglene om trygdeavgift.