Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:1460 (2007-2008)
Innlevert: 28.08.2008
Sendt: 29.08.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 08.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan vil Regjeringen intensivere innsatsen overfor den britiske regjeringen for å få stanset driften ved atomgjenvinningsanlegget THORP ved Sellafield?

Begrunnelse

Etter planen skulle driften ved THORP-anlegget ved Sellafield opphøre i 2010/11 når alle inngåtte kontrakter om gjenvinning av brukt atombrensel var gjennomført. I 2005 oppstod det en alvorlig lekkasje av høyradioaktivt materiale på anlegget. Dette førte til at driften ved anlegget ble stengt.
Da Venstres stortingsgruppe besøkte anlegget 22. august i år, var full drift fremdeles ikke gjenopptatt. Ledelsen kunne opplyse at tidspunktet for stengning ville forlenges til 2015 på grunn av forsinkelsene. Det er knyttet stor usikkerhet til når man vil kunne oppnå full drift ved anlegget på bakgrunn av ulike drifts- og sikkerhetsmessige problemer. Man regner med at tidsplanen for stengning av anlegget kan dra ut og utelukket ikke drift helt ut til 2020 på bakgrunn av de erfaringene man har hatt med anlegget så langt.
En ulykke ved THORP-anlegget kan resultere i store utslipp av radioaktivitet, både til sjø og luft. Dette kan få alvorlige konsekvenser også for Norge. Gjenvinning av atombrensel er en dårlig løsning. Det radioaktive materialet bør lagres forsvarlig i stedet for å gjenvinnes.
Det er behov for intensivert innsats overfor britiske myndigheter for å få en snarlig slutt på reprosesseringen av atomavfall ved THORP-anlegget.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Statsministeren har bedt meg besvare spørsmålet på vegne av Regjeringen.

Kravet om at driften ved atomgjenvinningsanlegget THORP i Sellafield må stanses for godt tas opp ved alle egnede anledninger i møter mellom representanter for den norske og britiske regjering. Saken ble senest tatt opp med utenriksminister Miliband under hans besøk i Oslo i slutten av mai.

Jeg har ellers sett det som viktig med en tettere dialog på embetsplan, og på et møte i Oslo i juni mellom de to miljøverndepartementer var det enighet om å styrke den løpende kontakt i Sellafield-saken. Det var også enighet om å utbygge den jevnlige kontakt som gjennom flere år har funnet sted mellom strålevernmyndighetene i våre to land.

Regjeringen deler representanten Kvassheims bekymring mht at en ulykke ved THORP-anlegget kan føre til store utslipp av radioaktivitet, med alvorlige konsekvenser også for Norge. Det er særlig et større utslipp til luft som vil kunne gi omfattende forurensning av våre områder. Miljøverndepartementet har derfor gitt Statens Strålevern i oppdrag å utrede konsekvensene av et slikt utslipp, og har i møte med britene tatt opp behovet for å få tilgang til nødvendig informasjon om mulige utslippscenarier. Vi håper å komme langt i dette arbeid i løpet av høsten, og vil dermed ha et enda bedre grunnlag for å vurdere situasjonen.

Betydelige tekniske problemer har foreløpig hindret gjenopptagelse av full drift ved THORP-anlegget. Disse forsinkelsene er også en viktig årsak til at det antatte tidspunktet for nedleggelse skyves framover i tid. Britiske myndigheter opplyser at sannsynlig sluttdato for driften av THORP vil være i 2015. Da skal eksisterende reprosesseringskontrakter være oppfylt. På grunn av tekniske problemer og begrensninger i anleggene som behandler det flytende avfallet, er det imidlertid en viss usikkerhet omkring denne sluttdato. Men i følge britiske myndigheter er drift helt frem til 2020 en spekulasjon som ikke reflekterer myndighetenes syn. De understreker også at det ikke foreligger planer om å inngå nye kontrakter om reprosessering av brukt atombrensel i THORP. Jeg er glad for denne presisering, for dette er en sak vi flere ganger har tatt opp med britene.

Regjeringen setter stor pris på det langvarige og aktive engasjement representanten Kvassheim og partiet Venstre har utvist i Sellafield-saken. Jeg imøteser fortsatt konstruktivt samarbeid i våre felles anstrengelser for å stanse driften ved THORP-anlegget.