Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1465 (2007-2008)
Innlevert: 29.08.2008
Sendt: 01.09.2008
Besvart: 10.09.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Etter lov om foretakspensjon §5-1(3) har ikke arbeidstaker rett til utbetaling fra pensjonsordningen samtidig med lønn fra samme foretak. Dette medfører at eldre arbeidstakere må skifte arbeidsgiver for å slippe å vente på sin opptjente pensjon hvis man ønsker å fortsette i arbeid i samme bedrift.
Vil finansministeren vurdere endringer i denne bestemmelsen i lys av det sterke behovet for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Nærmere om retten til å få utbetalt alderspensjon

Foretakspensjonsloven § 5-1 tredje ledd fastslår at retten til utbetaling fra pensjonsordningen utsettes så lenge og i samme forhold som arbeidstakeren mottar lønn fra samme foretak. Arbeidstakere som etter å ha nådd pensjonsalder fortsatt har fulltids- eller deltidsstilling i samme foretak, beholder imidlertid sitt medlemskap i pensjonsordningen jf. § 3-11.

Har medlemmet ikke opptjent full pensjon ved pensjonsalder, godskrives etterfølgende tjenestetid på vanlig måte. Har medlemmet derimot opptjent full pensjon ved pensjonsalder, står det i lov om foretakspensjon § 4-5 annet ledd at det skal ”foretas omregning av pensjonen ved fratredelsen på grunnlag av den premiereserve som da er knyttet til opptjent pensjon. Forsikringsteknisk kontantverdi av ytelsene skal være den samme før og etter omregningen”.

Et foretaks pensjonsordning har som regel ikke den nødvendige oversikt over den pensjonsberettigedes eventuelle ansettelsesforhold i andre foretak, og har etter loven ikke adgang til å holde tilbake alderspensjon dersom den pensjonsberettigede arbeider i annet foretak. Har den pensjonsberettigede arbeid i annet foretak, kan imidlertid den pensjonsberettigede selv kreve at pensjon fra tidligere arbeidsgiver tilbakeholdes, jf. foretakspensjonsloven § 4 - 5 tredje ledd. Arbeidstakers rett til opptjening hos ny arbeidsgiver vil i slike tilfeller være bestemt etter regler for opptjening i tjenestepensjonsordninger til det foretaket vedkommende er ansatt i.

Bestemmelsene om omregning av pensjonen innebærer at medlemmer med full opptjening som fortsetter å arbeide i foretaket etter oppnådd pensjonsalder fullt ut, kompenseres økonomisk for den delen av alderspensjonen som ikke utbetales. Bestemmelsen gir imidlertid ingen videre økonomiske insentiver til å stå i arbeid ved oppnådd pensjonsalder utover at det utbetales lønn.

Fremtidige vurderinger

Reglene for retten til uttak av alderspensjon fra folketrygden forventes å bli vesentlig endret i forbindelse med pensjonsreformen.

I Revidert nasjonalbudsjett 2007 (St. meld. Nr. 2 (2006-2007)) uttalte Finansdepartementet at det – ”når alle lovendringer i folketrygdloven (alderspensjon, fleksibel pensjonsalder, uførepensjon osv.) er vedtatt, og regelverket om særaldersgrenser mv. er på plass i de offentlige tjenestepensjonslover – legges opp til å gi Banklovkommisjonen i oppdrag å foreta konsekvenstilpasninger i lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om obligatorisk tjenestepensjon og i lovgivningen om individuell pensjonsordning”. På sikt vil det derfor arbeides med å tilpasse regelverket for foretaks- og innskuddspensjonsordninger til folketrygdens regler om fleksibel pensjonsordning. Blant spørsmålene som må vurderes i denne sammenheng er muligheten for den enkelte til å reversere en beslutning om tidligpensjonering i tjenestepensjonsordningene samt eventuelt kombinere arbeid og tjenestepensjon.