Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1466 (2007-2008)
Innlevert: 29.08.2008
Sendt: 01.09.2008
Besvart: 05.09.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mener statsråden det var riktig å overprøve vurderingene til Fiskeridirektoratets regionkontor når det gjelder bestandsvurderingene av hummer i Møre og Romsdal, er statsråden bekymret for at helheten av de nye reguleringene kan få unødvendige konsekvenser for yrkesfiskerne, og kan statsråden avklare om det fremdeles skal være dybdebegrensninger på krabbefiske?

Begrunnelse

Sunnmørsposten hadde følgende forside 25. august d.å.: "Krise for hummarfisket". Det fremgikk i avisen at fangsttiden etter hummer blir kraftig kuttet, at det innføres et pålegg om at det i alle hummerteiner skal være en fluktvei på 60 mm, og på krabbeteiner skal fluktveien være 80 mm, at dybdebegrensningene for krabbefiske oppheves og at teineantallet begrenses til 100 for yrkesfiskere og til 10 for hobbyfiskere.
Regiondirektør Sverre Ola Roald i Fiskeridirektoratet er uenig i forskernes bestandsvurdering for hummer i Møre og Romsdal, og uttaler at "Vi har argumentert med at hummerbestanden i vårt område i dag er innenfor det bestandmålet vi har satt, nemlig 10 hummere per 100 teiner. Dette mener vi å ha godt belegg for."
Roald uttaler at slik han tolker regelverket, blir det heretter ikke dybdebegrensning for krabbefisket. Hans Sande uttaler at "De som driver fiske med teiner på dybder på 3-4 meter på høsten er ikke på jakt etter krabbe. Den står på dybder på 12-15 meter. Og ingen skal komme å fortelle meg at de som driver slikt fiske kaster ut de humrene som går i teinene." Jeg mener det er sterkt bekymringsfullt dersom regelverket nå endres slik at det åpner for mer ulovlig fiske at hummer, fordi dette er en trussel mot bestanden.
Det fremgår videre at hummerfiskerne på mindre enn tre ukers varsel må skifte eller bygge om alle teiner, og får fangsttiden og antall teiner kraftig redusert.
I FiskeribladetFiskaren fremgår det 27. august d.å. at hummerfiskerne reagerer på at så mange nye regler blir innført samtidig. Daglig leder i Fiskarlaget Sør Trygve Bjørnerem mener Fiskeridepartementet har oversett yrkesfiskere med hummerfisket.
Jeg er glad for at det nå blir forbud mot rognhummer, fordi dette er viktig for bestanden. Men jeg er bekymret for at de grep som tas ensidig er negative for fiskerne, og i alle fall i Møre og Romsdal unødvendig strenge, uten at det samtidig tas positive grep. Høyre ønsker et program for utsettelse av hummer i statlig regi.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Begrunnelsen for spørsmålet er at Fiskeri- og kystdepartementet den 25. august 2008 fastsatte nye reguleringsbestemmelser for fangst av hummer, og Sunnmørspostens oppslag samme dato under tittelen ”Krise for hummerfisket”.

Utviklingen i fangst per enhet innsats og fangststatistikken indikerer at hummeren langs norskekysten over lang tid har vært overbeskattet, og at bestanden i første omgang må gjenoppbygges for å deretter forvaltes bærekraftig.

Fiskeridirektoratet nedsatte i 2004 en arbeidsgruppe med formål å finne tiltak og virksomme reguleringer for hummerfiske som kan bidra til å bygge opp bestanden. Det ble deretter holdt åpne høringsmøter og fremlagt rapport med en rekke forslag til reguleringer og tiltak. Arbeidsgruppens rapport og direktoratets vurdering av denne har vært på høring, før direktoratets endelige reguleringsforslag ble oversendt til Fiskeri- og kystdepartementet i mai 2008. Den 25. august 2008 fastsatte departementet nye reguleringsbestemmelser for fangst av hummer, og disse trer i kraft fra 15. september d.å.

Fiskeri- og kystdepartementet har lagt Fiskeridirektoratets forslag til grunn for de nye reguleringsbestemmelsene, men på enkelte punkter har vi ikke gått like langt som direktoratets forslag. Dette har vi gjort for å ta særlige hensyn til næringsutøvelsen, tradisjon og kystkultur, selv om det sannsynligvis ville vært mulig å gjenoppbygge hummerbestanden raskere ved en strengere regulering.

Vurderinger fra Fiskeridirektoratets regionkontor i Møre og Romsdal er blant de innspill som Fiskeridirektoratet la til grunn før de utformet sitt endelige reguleringsforslag. Når det gjelder dette området har vi fastsatt fisketiden til tre måneder. Videre har vi fastsatt teinebegrensninger på 100 stk. for yrkesfiskere og 10 stk. for fritidsfiskere. Disse løsningene er valgt nettopp for å ta særlige hensyn til blant andre yrkesfiskerne.

For fritidsfiskere har vi nå innført krav om 80 mm fluktåpninger i krabbeteiner, slik at eventuell hummer selv skal kunne vandre ut av teinene. Den gamle bestemmelsen om at fritidsfiskere (i Møre og Romsdal) må sette krabbeteinene på dypere vann enn 10 meter er således overflødig når kravet om 80 mm fluktåpning trer i kraft, og dybdebegrensningen er derfor tatt ut av forskriften om utøvelse av fisket.

Det er også innført krav om minimum 60 mm fluktåpninger i hummerteiner, slik at hummer under minstemålet skal kunne finne ut av teinene. Fiskerne har i hovedsak signalisert at det ikke vil være noen store vanskeligheter med å montere slike fluktåpninger i teinene før hummerfisket starter den 1. oktober.