Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1467 (2007-2008)
Innlevert: 29.08.2008
Sendt: 01.09.2008
Besvart: 05.09.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Mener statsråden det er rimelig å gi næringsinteresser, i dette tilfellet yrkesfiskere, et tre ukers varsel om at det vil bli innført store endringer i reguleringen av hummerfisket, og er det aktuelt å gi dispensasjoner?

Begrunnelse

Sunnmørsposten kunne så sent som 25. august 2008 informere om at Fiskeridepartementet har innført nye regler for fiske etter hummer og krabbe, og at de nye reglene skal innføres alt fra 15. september. Fangsstiden etter hummer blir kraftig kuttet, og det blir nå bare lov å fiske fra 1. oktober til 31. desember. Videre skal alle hummerteiner utstyres med et flukthull på 60 mm, mens krabbeteiner skal ha flukthull på 80 mm. Teinetallet skal begrenses til 100 for yrkesfiskere og 10 for hobbyfiskere.
I følge Bernt Bertilsen i Fiskeridepartementet er det ikke lagt opp noen form for dispensasjoner så langt, men han sier samtidig at "dette er noe vi vil diskutere i departementet rett over helga."
Geir Bringsvor fra Sandshamn sier at "Det er helt greit å regulere, men disse reguleringene vil ramme yrkesfiskerne hardt. Med et makstall på 100 teiner er det umulig å drive økonomisk forsvarlig. For meg betyr dette slutten."
I FiskeribladetFiskaren 27. august 2008 sier daglig leder i Fiskerlaget Sør Trygve Bjørnerem at "Fiskeridepartementet har oversett yrkesfiskere med hummerfisket. Uten bedre oppsyn nytter ingen regler. Økt minstemål og fredet rognhummer vil halvere inntekten for yrkesfiskerne, mens vinnerne er de som fisker og omsetter ulovlig."
I samme avise vises det til hummerfisker Alf Ulland fra Hidra i Vest-Agder, som for tiden ligger i Skudeneshavn og venter på innsig av stor makrell til kysten. Det betyr at makrellkvoten må fiskes før han kan tenke på hummeren. Ulland uttaler "Dermed blir det snaut med tid til å sette inn fluktåpninger i teinene, slike påbud bør innføres over tid." Ulland har allerede bestilt fluktåpninger, men mener at selv om 100 teiner er bedre enn forslaget fra Fiskeridirektoratet på 80, er tallet uansett for lavt for en som skal leve av fisket.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Begrunnelsen for spørsmålet er at Fiskeri- og kystdepartementet den 25. august 2008 fastsatte nye reguleringsbestemmelser for fangst av hummer, og Sunnmørspostens oppslag samme dato under tittelen ”Krise for hummerfisket”.

Utviklingen i fangst per enhet innsats og fangststatistikken indikerer at hummeren langs norskekysten over lang tid har vært overbeskattet, og at bestanden i første omgang må gjenoppbygges for å deretter forvaltes bærekraftig.

Fiskeridirektoratet nedsatte i 2004 en arbeidsgruppe med formål å finne tiltak og virksomme reguleringer for hummerfiske som kan bidra til å bygge opp bestanden. Det ble deretter holdt åpne høringsmøter og fremlagt rapport med en rekke forslag til reguleringer og tiltak. Arbeidsgruppens rapport og direktoratets vurdering av denne har vært på høring, før direktoratets endelige reguleringsforslag ble oversendt til Fiskeri- og kystdepartementet i mai 2008. Den 25. august 2008 fastsatte departementet nye reguleringsbestemmelser for fangst av hummer, som vil tre i kraft fra 15. september d.å.

Fiskeri- og kystdepartementet har lagt Fiskeridirektoratets forslag til grunn for de nye reguleringsbestemmelsene, men på enkelte punkter har vi fastsatt mindre innstramming i reguleringene enn det som direktoratet foreslo. Dette har vi gjort for å ta særlige hensyn til næringsutøvelse, tradisjon og kystkultur, selv om det sannsynligvis ville vært mulig å gjenoppbygge hummerbestanden raskere ved en strengere regulering.

Det nye kravet om 80 mm fluktåpninger i krabbeteiner gjelder bare for fritidsfiskere, som kun kan fiske med relativt få teiner. For yrkesfiskerne er det således kravet om minimum 60 mm fluktåpninger i hummerteiner som er nytt. Vi har ikke til hensikt å dispensere fra denne bestemmelsen. For øvrige har fiskerne i hovedsak signalisert at det ikke vil være problematisk å montere slike fluktåpninger i teinene før hummerfisket starter den 1. oktober.