Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1468 (2007-2008)
Innlevert: 01.09.2008
Sendt: 01.09.2008
Besvart: 09.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norge har planer om å kjøpe store mengder CO2-kvoter i årene fremover for å innfri klimamål. Samtidig jobber flere norske bedrifter med renseteknologi ifht. klimagassutslipp, men mangler insentiver eller markedskrav som muliggjør kommersialisering.
Har Regjeringen vurdert å i stedet bruke deler av disse midlene til å gjennomføre konkrete prosjekter hvor man implementerer norsk utviklet renseteknologi i pilotprosjekter eller storskalaanlegg?


Begrunnelse

Professor Jørgen Randers har beregnet omfanget av norsk kjøp av CO2-kvoter til en forventet kostnad på 1,4 milliarder kroner i året. Han mener at man heller burde brukt disse pengene til investering i norsk miljøteknologi. Bl.a. har Yara utviklet teknologi som vil kunne rense utslipp tilsvarende halvparten av norsk CO2-utslipp ved å bruke denne teknologien på alle nitratgjødselfabrikkene i Europa. Randers mener dette kan gjøre Norge ledende på miljøteknologi. Ref. Teknisk Ukeblad nr. 2708.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har satt av betydelige midler til utvikling av klima vennlig teknologi, særlig til fullskala fangst og lagring av C02. men også til utvikling av fornybar energi og energieffektivisering gjennom Enova. Staten og Statoil inngikk i 2006 en avtale om å etablere verdens største fullskala C02-renseanlegg ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. Renseanlegget skal stå klart innen utløpet av 2014. Første trinn av C02-håndteringen skal være på plass samtidig med oppstart av det planlagte kraftvarmeverket i 2011.

Regjeringen har satt av 631 millioner kroner til fornybar energi og energieffektivisering i 2008.1 tillegg blir Enovas virksomhet finansiert fra et påslag på nettariffen på 1 øre per kWh, noe som i 2008 forventes å gi en inntekt på om lag 820 millioner kroner, inklusive renteinntekter. I tillegg har regjeringen satt av 935 millioner til C02-håndtering.

Kjøp av kvoter i det internasjonale kvotemarkedet bidrar til teknologioverføring og til kostnadseffektive utslippsreduksjoner. Derfor har regjeringen vedtatt å skjerpe utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen med ti prosentpoeng. Dette innebærer betydelige overføringer til kostnadseffektive reduksjonstiltak internasjonalt.