Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1470 (2007-2008)
Innlevert: 01.09.2008
Sendt: 02.09.2008
Besvart: 10.09.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan kunnskapsministeren gjøre rede for hvilke begrensninger som finnes i forhold til slik informasjonsoverføring i dagens regelverk?

Begrunnelse

I NIFU step-rapport nr 13/2008 Bortvalg og Kompetanse står følgende formulering å lese:

"Nå fins det begrensninger, både juridisk og rent praktisk og arbeidsmessig, på hvor mye informasjon som kan overføres. Vår vurdering er derfor at regelverket bør endres slik at mer informasjon kan overføres."

Informasjonen det er snakk om, er informasjon om elever, og overføringen er fra grunnskole til videregående skole.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Innhenting og bruk av ulike opplysninger om elevene er en nødvendig forutsetning for at elevene skal motta den opplæring de har rett til etter opplæringsloven. Når elevene har fullført grunnskolen vil kommunen som skoleeier for grunnskolen derfor ofte besitte verdifull kunnskap om elevene og deres forutsetninger for å lære.

For å oppfylle elevenes rettigheter til videregående opplæring på en best mulig måte vil videregående skoler ha et behov for å få overført relevante opplysninger om elevenes grunnskoleopplæring. Enkelte av disse opplysningene vil være taushetsbelagte personopplysninger. Overføring av slike opplysninger fra grunnskolen til videregående opplæring er ikke regulert i opplæringsloven. De alminnelige regler om forvaltningens taushetsplikt og behandling av personopplysninger kommer derfor til anvendelse. Jeg kan imidlertid ikke se at forvaltningsloven eller personopplysningsloven er til hinder for at opplysninger, som det er et reelt behov for å benytte i videregående opplæring for å oppfylle elevenes rettigheter og skoleeieres plikter etter opplæringsloven, kan overføres til fylkeskommunen som skoleeier.

Taushetsbelagte elevopplysninger som ikke er nødvendige og relevante for å oppfylle elevenes rettigheter og skoleeieres plikter etter opplæringsloven vil det ikke være anledning til å overføre. Kommunen som skoleeier må derfor foreta en konkret vurdering av opplysningenes relevans og nødvendighet for elevens videre opplæring.

Jeg mener det er viktig at informasjon som kan bidra til at elever får et bedre opplæringstilbud i videregående opplæring overføres fra grunnskolen. Blant annet vil informasjon om elevers karakterer og fravær kunne være nyttig i den videregående opplæringen. Tidligere har ikke opplysninger om elevers fravær blitt påført vitnemålet fra grunnskolen. For at kunnskap om elevers fravær skal kunne overføres, vil jeg sende på høring et forslag om at elevenes fravær på ungdomstrinnet påføres på vitnemålet.