Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1472 (2007-2008)
Innlevert: 02.09.2008
Sendt: 02.09.2008
Besvart: 05.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Fødestuen Lykkeliten på Rjukan er i ferd med å bli lagt ned på permanent basis. I løpet av en stengt uke i sommer ble det foretatt fire fødsler på ett døgn på Lykkeliten. Jordmoren som var til stede under disse fødslene sto frem i media og sa at de fødende kvinnene hadde måttet starte fødselen under transport, dersom Lykkeliten ikke hadde blitt åpnet.
Vil statsråden på nytt vurdere det faglige aspektet knyttet til stenging, og dermed foreta en helhetlig gjennomgang knyttet til behovet for fødestuen Lykkeliten?

Begrunnelse

Undertegnede er bekymret for fødetilbudet i fremtiden, dersom avstandene frem til fødestuer/avdelinger blir så lang at et økt antall fødsler finner sted under transport. Denne typen fødsler utgjør en større risiko, skaper utrygghet for mor, samt muligheten for at kommende barnefamilier vegrer seg mot å bosette seg i strøk der det er langt til nærmeste fødetilbud.
Undertegnede ber derfor statsråden om å foreta en vurdering knyttet til den faglige forsvarlighet knyttet til nedleggelse av fødestuen Lykkeliten i Telemark.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Styret ved Blefjell sykehus gjorde i styresak 4/2008 vedtak om å avvikle driften ved Lykkeliten fødestue. Lykkeliten er en jordmorstyrt fødestue ved Blefjell sykehus, avdeling Rjukan. Øvrige fødetilbud i distriktet er i Kongsberg, Drammen og Skien. Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det var 33 fødsler ved fødestua i 2007, eller om lag 30 pst av de fødende i distriktet.

Det er kvinner med lav risiko for komplikasjoner som kan føde ved en fødestue. Det er strenge seleksjonskriterier, og fødestua har bare kompetanse til å behandle fødende der det ikke forventes keisersnitt eller komplikasjoner under fødselen. Blefjell sykehus har inngått avtale med Tinn kommune om svangerskapsomsorg. Avtalen omfatter svangerskapskontroller, følgetjenester, hjemmebesøk etter fødsel og helsestasjonsoppgaver. Lykkeliten kan, med dagens kapasitet, ta i mot minst 100 fødsler årlig. 70 pst. av de fødende reiser til andre fødesteder, enten fordi de ikke oppfyller seleksjonskriteriene, eller fordi de velger og ikke føde på Lykkeliten. Kvinner med forventede kompliserte fødsler reiser allerede i dag til andre fødesteder.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sørge for et forsvarlig fødetilbud for kvinner på Rjukan. Kommunene har ansvar for jordmortjeneste og svangerskapskontroller. Kontinuitet i fødselsomsorgen krever samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette må ivaretas også i framtiden, uavhengig av hvor kvinnene fra Tinn og omkringliggende kommuner føder. Dette var bakgrunnen for at min forgjenger, statsråd Sylvia Brustad, tok initiativ til et samhandlingsprosjekt. Målet med samhandlingsprosjektet er å sikre et fortsatt helhetlig og desentralisert tilbud for kvinnene i regionen. Ikke minst er spørsmål om følgetjenesten sentralt i denne sammenhengen.

På møtet om prosjektet 14. august deltok Tinn, Tokke og Vinje kommuner, Helse Sør-Øst RHF, Blefjell sykehus HF og Jordmorforeningen. Det ble der diskutert mulighetene for å etablere et ”Kjent jordmor/Moderne distriktsjordmorprosjekt etter modell fra Danmark. Modellen er slik at jordmødre står for alle tilbud til kvinnen både hva gjelder svangerskapsomsorg, fødselsomsorg (ved at jordmor følger kvinnen inn på fødeavdelingen og tar i mot barnet der) og barselomsorg. En problemstilling som ble tatt opp, og som prosjektet skal vurdere, er behovet for et føderom hvor fødende som ikke rekker fram til fødeavdelingen kan forløses. Dette for å unngå fødsler under transport. Det var også enighet på møtet om at et slikt prosjekt passer godt for jordmødre med erfaring fra Lykkeliten fødestue, da disse allerede i dag arbeider helhetlig (dekker hele forløpet). På denne måten kan det sikres et helhetlig tilbud for kvinner i hele distriktet, ikke bare de kvinnene som tidligere har født ved Lykkeliten.

Jeg har stor tiltro til at Blefjell sykehus HF og de aktuelle kommunene skal få til en god samhandling om tilbudet til gravide og fødende. Målet for samhandlingsprosjektet er å sørge for å utvikle jordmortjenesten og god fødselsomsorg i distrikter med lange avstander.