Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1473 (2007-2008)
Innlevert: 02.09.2008
Sendt: 02.09.2008
Besvart: 10.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på mitt spørsmål nr. 948 2007-2008 datert 14.4.2008.
Kan statsråden opplyse hvordan Avinor har fulgt opp de omtalte tiltak for å redusere flystøy for naboer til flyplassen generelt og i området over Milde og Herøy spesielt, og hvordan Avinor videre vil arbeide med flystøyreduserende tiltak?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I mitt svar på spørsmål nr. 948 2007-2008 datert 21. april 2008 orienterte jeg blant annet om hvilke tiltak Avinor ville gjøre gjeldende for flyginger sør for Bergen lufthavn, Flesland. Avinor har opplyst at disse tiltakene er gjennomført.

I tillegg har Avinor opplyst at Bergen lufthavn, i samarbeid med helikopteroperatørene og kommunene vest for lufthavnen (Fjell, Sund og Øygarden), har innført endringer i prosedyrene for inn- og utflyging for trafikken fra Nordsjøen. Avinor har opplyst at økt overflygingshøyde og redusert flygehastighet over bebodde områder har bidratt til redusert flystøy.

Avinor sørger for oppdatert flystøykartlegging etter regler gitt av Miljøverndepartementet. Dette omfatter først og fremst flystøysonekart, som skal være til støtte for kommuneplaner etter plan- og bygningsloven. Støysonebelagt område deles inn i rød og gul sone, og Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) gir veiledning for anbefalt arealbruk i støysonene. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. I retningslinjene punkt 2.1 står det videre:

”For øvrige områder(hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra støykildene beskrevet i kapittel 1.2 i byggesaker, og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.”

Avinor opplyser at områdene Milde og Herøy ligger utenfor gjeldende støysoner for Bergen lufthavn, Flesland. Oppdatert flystøysonekart for Bergen lufthavn ble publisert i november 2007 og gjelder for perioden 2006-2016.

Avinor har også opplyst at det koordinert med oppdatert flystøykartlegging gjennomføres undersøkelser for å sikre at forurensningsforskriftens krav til maksimum innendørs flystøybelastning i helårsboliger, barnehager, utdannings- og helseinstitusjoner ikke overskrider tiltaksgrensen på 42 dBA gjennomsnittsnivå over døgnet. Ved overskridelser bekoster Avinor nødvendige lydisolerende bygningstiltak.