Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1474 (2007-2008)
Innlevert: 02.09.2008
Sendt: 03.09.2008
Besvart: 05.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at pasienter i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal blir salderingspost i Helse Midt-Norge?

Begrunnelse

Styret i Helse Midt-Norge vedtok 27.08.08 å omfordele inntekter mellom helseforetakene i regionen med virkning fra neste år. Med utgangspunkt i årets inntektsramme skal 40 mill. kr omfordeles fra Helse Nord-Trøndelag, Helse Sunnmøre, Helse Nordmøre og Romsdal til St. Olavs Hospital.
Dette rammer befolkningen både i Møre og Romsdal og i Nord-Trøndelag, som allerede opplever at helseforetakene i disse områdene har betydelige utfordringer. For pasienter i disse områdene er det avgjørende å ha gode sykehustilbud lokalt, slik at de har god tilgang til nødvendige helsetjenester. Det oppleves som urimelig at pasienter i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal må være salderingspost for å rette opp underskudd ved St. Olavs Hospital.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Midt-Norge har vedtatt å endre fordelingen av inntekter mellom sine helseforetak i 2009.

Styret vedtok i styremøte 27.08.08 følgende prinsipper for inntektsfordelingen for 2009:

- Et prinsipp om at foretakene i Helse Midt-Norge kan ha ulike effektiviseringskrav

- Et prinsipp om at foretakene kan ha ulike resultatkrav ut fra en forutsetning om minimum balanse for Helse Midt-Norge RHF

- Et prinsipp om at det kan foretas inntektsomfordeling mellom HF-ene

- Et prinsipp om at det kan foretas aktivitetsomfordeling mellom HF-ene

Det regionale helseforetaket har et helhetlig ansvar for spesialisthelsetjenesten i sin region som også omfatter å fordele de årlige bevilgede rammer til helseforetakene i regionen. Inntektsfordeling skal sørge for at helseregionens befolkning gis tilgang til nødvendige helsetjenester på en måte som gjør at en samlet sett ikke bruker mer penger enn det som bevilges av Stortinget. Helse Midt-Norge RHF har i arbeidet med ny inntektsfordeling vurdert hvor kostnadseffektive de enkelte helseforetakene er, og har tatt hensyn til dette i forslag til ny fordeling. Dette innebærer en omfordeling der de som er vurdert å ha størst potensial for forbedringer får noe strammere krav enn de andre helseforetakene i 2009. Slik jeg oppfatter det er forslaget til inntektsfordeling foreløpig, og Helse Midt-Norge RHF vil komme tilbake til dette når budsjettforslaget for 2009 er lagt frem. Det er også planer om å ta med endringer i pasientstrømmene i det endelige forslaget. Jeg har tillit til at Helse Midt-Norge RHF finner frem til en hensiktsmessig inntektsfordeling for regionen som gir god ressursutnyttelse. Jeg ser positivt på at det regionale helseforetaket arbeider aktivt med å videreutvikle tjenestetilbudet og utarbeide budsjettene på en måte som gir økonomisk balanse i 2009.