Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1479 (2007-2008)
Innlevert: 04.09.2008
Sendt: 04.09.2008
Besvart: 12.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Er arbeids- og inkluderingsministeren enig i NAV-direktørens beskrivelse av det regelverket som NAV har å forholde seg til, og dersom statsråden er enig i at det er nødvendig å gå igjennom og forenkle regelverket som NAV har å forholde seg til, vil han da starte et slikt arbeid, og i tilfelle når vil et slikt arbeid starte?

Begrunnelse

På NRK radios morgennyheter den 3. september d.å. ble NAV-direktør Tore Saglie konfrontert med at NAV ikke gir rask og god nok hjelp til de som oppsøker NAV-kontorene. Direktør Tore Saglie erkjente problemer i organisasjonen, men mente at de jobbet målbevisst og at han var sikker på at NAV-organisasjonen skulle klare å bli en effektiv organisasjon etter hvert. Av de problemer/utfordringer som organisasjonen sto overfor var blant annet økt kompetanse hos saksbehandlere, ikke minst sett i lys av at disse måtte forholde seg til et meget komplisert og detaljert regelverk. I den anledning uttalte direktør Saglie at han kunne ønske seg et enklere og mindre detaljert regelverk, men at det var det politikerne og i siste instans Stortinget som måtte ta stilling til nødvendigheten av dette. Direktør Saglies ønske om et nytt og enklere regelverk kan kun oppfattes som om at dagens regelverk er til hinder for en rask og effektiv saksbehandling, og at et enklere og mer fleksibelt regelverk ville gi raskere og bedre saksbehandling til brukernes beste.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: NAV-reformen er en omfattende reform som inneholder både endringer i organisasjonsstruktur, bl.a. gjennom etablering av NAV-kontor som skal dekke alle landets kommuner, utvikling av ny kompetanse, samt utvikling og tilrettelegging av nye virkemidler. Blant formålene med NAV-reformen er en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Reformen skal videre legge til rette for utvikling av et mer helhetlig tjenestetilbud, der arbeidsrettede tiltak og tjenester til den enkelte bruker kan vurderes samlet. Det arbeides derfor målrettet for et enklere regelverk, blant annet slik det ble skissert i St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering. Arbeidet er innrettet slik at en mindre andel av etatens oppmerksomhet og ressurser skal måtte benyttes på ordinær søknadsbehandling mv. og at en større andel skal kunne brukes til individuell oppfølging av brukerne.

Nytt kvalifiseringsprogram ble innført med virkning fra 1. november 2007. Departementet vil videre om kort tid fremme en lovproposisjon for Stortinget med forslag om at dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattes av en ny tidsbegrenset folketrygdytelse (arbeidsavklaringspenger), og at det skal tas i bruk systematiske arbeidsevnevurderinger som redskap og metode for å avklare brukernes behov for arbeidsrettet bistand. Dette vil redusere tid brukt på søknadsbehandling og frigjøre tid til nødvendig oppfølging av brukerne.

I meldingen ble det også skissert et enklere regelverk for arbeidsmarkedstiltakene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå på høring forslag til forenklinger av dette regelverket. Departementet foreslår bl.a. å slå sammen likeartede tiltak og fjerne tiltak som brukes lite. Færre, mer robuste og klart definerte arbeidsmarkedstiltak vil redusere arbeidet med å administrere disse virkemidlene, frigjøre tid til nødvendig oppfølging av brukerne og gjøre det enklere for saksbehandlere å finne fram til egnede tiltak.

Samlet sett er departementet godt i gang med arbeidet med å forenkle dagens regelverk i Arbeids- og velferdsetaten. Etter hvert vil dette gjøre det lettere for saksbehandlerne ved NAV-kontorene å avklare brukernes behov for bistand, samt tilby tiltak og virkemidler som er tilpasset individuelle behov.