Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1486 (2007-2008)
Innlevert: 04.09.2008
Sendt: 05.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren legge til rette for at flest mulig av befolkningen i Bærum har muligheter for å reise kollektivt ved at vendepunktet for tog legges på Jong?

Begrunnelse

Det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker vil stå ferdig i 2011. Den økte kapasiteten på skinnene åpner for et vesentlig bedre togtilbud i Asker og Bærum. Jernbaneverket skal i løpet av høsten avgjøre hvor vendesporet for toget skal bygges. Utviklingssjef Øyvind Rørslett i avdeling regional utvikling forteller til Asker og Bærums Budstikke at tre alternativer vurderes som vendepunkt, nemlig Stabekk, Høvik og Jong.
Sandvika er et viktig trafikknutepunkt med bussforbindelse til hele øvre del av Vestre Bærum som Lommedalen og Rykkinn, samt nordover på E16 og Tanum. Det er derfor viktig både for befolkning og næringsliv i vestre del av Bærum at kollektivtrafikken til og fra Sandvika styrkes.
Mange ser på Lysaker stasjon som det nye kollektivknutepunktet. Legges vendepunktet for pendlertrafikken lenger vest kan langt flere få et bedre togtilbud. Dette kan avlaste den allerede overbelastede E-18 på strekningen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Med regjeringsskiftent har det blitt langt bedre framdrift på utbyggingen av jernbanen i Vestkorridoren. Når både Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Lysaker-Sandvika etter planen står ferdig i 2011, vil det kunne tilbys en vesentlig kapasitetsøkning i togtrafikken på hele strekningen Oslo S–Lysaker - Sandvika-Asker. Som ledd i arbeidet med ny ruteplan for 2012 opplyser Jernbaneverket at både Flytoget og NSB har bedt om å få ta i bruk denne kapasitetsøkningen fra 2012. Beslutningen om å bestille 50 nye togsett gjør at NSB vil få materiell som kan utnytte denne kapasiteten.

Flytoget har søkt om å få forlenget sitt rutetilbud fra Asker til Drammen allerede fra 2009 med tre tog i timen. I tillegg ønsker Flytoget å forlenge ruten fra Oslo S til Lysaker fra og med 2012. Av praktiske grunner ønsker Flytoget å få snu sine tog så nært Lysaker stasjon som mulig. Dersom togene må snu på Jong, vil Flytoget ikke kunne tilby den ønskede frekvens.

I forslaget til NSBs nye ruteplan for 2012 er det planlagt 10 minutters avgang fra Sandvika både i retning Oslo-Lillestrøm og Asker. Av disse togene tilbys avganger hvert 20 minutt til Gardermoen og Eidsvoll. Sandvika vil få stopp av mellomdistansetog både mot Vestfold-byene og Skien og Hamar/Lillehammer. I tillegg vil det bli 15 minutters avgang for lokaltogene Asker-Oslo-Lillestrøm. I rushtrafikken vil det bli kjørt ekstratog. Forslaget fra NSB vil i tilfelle innebære en vesentlig forbedring av rutetilbudet i Sandvika i forhold til i dag. Ut fra NSBs vurdering er det ikke markedsgrunnlag for ytterligere å forlenge togene som snur ved Stabekk/Høvik til Sandvika med vending ved Jong eller lenger vest. NSB har dessuten meldt inn ønsker om å tilby et bedre rutetilbud på strekningen Lysaker-Kolbotn og på strekningen Lysaker-Moss. For å kunne møtekomme dette, må disse togene i tilfelle snu i nærheten av Lysaker stasjon. Jernbaneverket mener at ut fra markedsmessige vurderinger vil en vending i Asker kunne være like aktuelt som i Sandvika/Jong dersom også disse pendlene skal forelenges vest for Lysaker.

På bakgrunn av innkomne søknader fra togeselskapene til ruteplan 2012, har Jernbaneverket lagt vendingen ved Stabekk og Høvik inn som et hovedalternativ. Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket nå er i ferd med å utarbeide en hovedplan for vendekapasitet vest for Lysaker. I denne planen vil det bli vurdert aktuelle driftskonsepter i forhold til ulike vendesporløsninger også sett i forhold til kapasiteten gjennom Oslo-tunnelen. Hvilke vendesporløsninger som har tilfredsstillende krav til kvalitet og kostnader m.m., vil derfor tidligst kunne avklares når arbeidet med hovedplanen er ferdig. Denne skal etter planen være ferdig i juni 2009.

Uten nå å ta standpunkt til hvor vendespor bør plasseres i Vestkorridoren, vil jeg generelt gi uttrykk for at det er viktig foreta en plassering som gir en mest mulig optimal utnyttelse av den store kapasitetsøkningen som det nye dobbeltsporet gir, vurdert ut fra den totale togtrafikken i Vestkorridoren etter 2012 og ikke utelukkende ut fra hensynet til hvilke tog som skal stoppe i Sandvika. Når det gjelder persontogtrafikken vil dessuten rutetilbudet i ruteplan 2012 blant annet være avhengig av resultatet av forhandlinger mellom Samferdselsdepartementet og NSB om ny rammeavtale om kjøp av persontrafikk for perioden fra 2010.

Jeg håper for øvrig representanten Tenden har merket seg hvordan regjeringsskiftet har ført til et taktskifte i jernbanepolitikken, og ikke minst hvordan befolkningen i Asker og Bærum vil nyte godt av dette i årene som kommer.