Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1488 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 05.09.2008
Besvart: 16.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Tidligere energiminister Haga sa hun jobbet med å fase ut glødepærer. Samtidig er det kjent at sparepærene, som ofte er det tilgjengelige alternativet, har en del negative sider i form av kvikksølvinnhold etc. Bransjen advarer om at Norge har et langt dårligere lovverk enn EU i forhold til å hindre salg av "dårlige" sparepærer.
Vil statsråden sikre at lovverket styrkes slik at Norge unngår å bli "dumpingsted for dårlige sparepærer, og kan statsråden samtidig gi status på arbeidet med utfasing av glødepærer?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Teknisk Ukeblad 2808.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Energiforbrukende produkter, herunder belysningsprodukter, er internasjonale handelsvarer med sterk konkurranse. Det pågår omfattende prosesser i EU som leder mot stadig strengere krav til energieffektivitet og miljøvennlig utforming av produkter. Når det gjelder fastsettelse av standarder er det gode grunner til å være koordinert med utviklingen i andre land. Ved innføringen av internasjonale standarder vil leverandør-industrien tilpasse seg. Dette gir den rimeligste overgangen til de nye teknologiene og god tilgang på produkter.

EUs rammedirektiv om eco-design (2005/32/EF) har som formål å sikre fri flyt av miljøvennlige og energieffektive energiforbrukende produkter innen EU/EØS. Rammedirektivet er gjennomført i Norge i produktkontrolloven § 4a, og skal følges opp med gjennomføringsmekanismer for utvalgte produktgrupper, herunder belysningsprodukter. I gjennomføringsmekanismene vil det bli fastsatt krav til blant annet produktenes energibruk, produksjon av avfall og levetid. I EU arbeides det nå med en gjennomføringsmekanisme for belysningsprodukter. I løpet av de nærmeste årene kan vi vente oss en forordning med konkrete krav til energieffektivitet og dermed et konkret utfasingsscenario for glødepæren. Etter at en forordning om belysnings-produkter er vedtatt i EU, vil Norge implementere forordningen ved en forskrift til produktkontrolloven § 4a.

Bruk av kvikksølv i sparepærer er regulert gjennom bestemmelser i forskrift av 1. juli 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Dette lovverket blir forvaltet av Miljøverndepartementet og spørsmålet om kvikksølvinnhold er derfor forelagt miljøvernministeren. Bestemmelsene i produktforskriften er en gjennomføring av felles europeiske regler for elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet). Det følger av produkt-forskiftens § 3-18 første ledd jf. Vedlegg V at det er forbudt å bruke sparepærer med høyere innhold av kvikksølv enn 5 mg pr. lampe. Statens forurensningstilsyn (SFT) er bedt om å holde særlig fokus på kontroll med slike produkter, og sparepærene inngår i dag i en treårig kontrollaksjon med importører av forbrukerprodukter.

Kasserte sparepærer er et elektrisk produkt og faller inn under forskrift av 1. juni 2004 om avfall, kapittel 1 om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. EE-regelverket skal sikre at kasserte EE-produkter samles inn og behandles på en miljømessig forsvarlig måte, ved at forbrukerne gis en rett til vederlagsfritt å levere slike produkter til kommunene eller til forhandlere som selger lignende produkter.

En brukerundersøkelse SFT gjennomførte i fjor viser at nordmenn kjenner til ordningen for retur av brukte EE-produkter og benytter seg av den særlig for store produkter. For små EE-produkter slik som lyspærer blir fortsatt for mye kastet i søpla.

Økt informasjon til avfallsbesitter om hva som er elektrisk og elektronisk avfall, samt om viktigheten av og adgangen til å levere inn dette avfallet, er helt avgjørende for ytterligere å øke innsamlingen av små elektriske og elektroniske produkter.

For å sikre at forhandlerne overholder sin plikt til å ta imot og informere godt om adgangen til å levere inn dette avfallet til forhandler, gjennomfører SFT og Fylkesmannen i perioden 8. – 19. september 2008 en landsdekkende kontroll av forhandlere av EE-produkter, spesielt med fokus på forhandlere av små produkter. SFT vil i tillegg styrke eget informasjonsarbeid på dette området.