Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1493 (2007-2008)
Innlevert: 05.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 11.09.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke lover, forskrifter og skjema som berører landbruket, som Regjeringen har fjernet eller bidratt til forenkling av i de tre siste årene?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Regjeringen har arbeidet aktivt med å redusere næringslivets byrder som følge av lov- og forskriftspålagte informasjonskrav. Det ble i 2006-2007 gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid, og med dette som grunnlag er det utarbeidet en handlingsplan. Tiltakene i handlingsplanen, som bla. består i å forenkle eller fjerne lover og forskriftsbestemmelser, er iverksatt eller vil bli iverksatt i 2008-2009. Det vises i denne forbindelse til Nærings- og handelsdepartementets hjemmeside hvor handlingsplanen ”Tid til nyskaping og produksjon” er tilgjengelig. Det fremgår her at planen samlet inneholder 120 konkrete tiltak og med bidrag fra 14 departementer, herunder Landbruks- og matdepartementet.

Når det gjelder regelverk fastsatt av Landbruks- og matdepartementet viste kartleggingen at informasjonskravene samlet representerte en kostnad for næringslivet på 370 millioner kroner. Dette utgjør om lag 1,6 % av førstehåndsverdien av landbruksproduksjonen. Etter departementets vurdering er et langvarig arbeid med å utvikle gode IT-løsninger og forenklinger i regelverket en viktig årsak til at kostnadene er moderate. Det kan her legges til at kartleggingen viste at 76 pst. av kostnadene gjaldt opplysninger som i stor grad også blir brukt internt i foretakene, og 36 % av kostnadene har grunnlag i internasjonale bestemmelser.

Det er like vel rom for forbedringer og departementet har derfor utarbeidet flere tiltak som inngår i Regjeringens handlingsplan. Tiltakene består både av videre utvikling av IT-systemene og forenklinger i regelverk. Flere og bedre tilbud om elektronisk innrapportering, herunder gjenbruk av data, betyr ikke i seg selv færre skjema, men det som ofte er enklere utfylling og bedre informasjon til brukerne og raskere tilbakemelding.

Av forskriftsendringer i handlingsplanen kan nevnes endringer i:

- Fjørfekjøttforskriften som medfører enklere rapportering.

- Forskrift om instrukser for dyresjukdommer som reduserer rapporteringsbyrden.

- Forskrift om midler til bygdeutvikling som innebærer at kravet om innsending av panteattest fjernes.

- Forskrift om veterinærvakt, som er opphevet i forbindelse med at ansvaret er ført over til kommunene.

Den gjennomførte kartleggingen har tatt utgangspunkt i status pr. 1.09.2006. Regjeringen legger opp til en oppdatering av kartleggingen våren 2009 for på den måten å måle effektene av forenklingsarbeidet.

I tillegg til det omtalte prosjektet har Landbruks- og matdepartementet også gjort en rekke andre endringer i lover og forskrifter de tre siste årene som har bidratt til forenklinger. Det er også satt i gang flere arbeider som vil gi samme effekt. Dette er forslag som er sendt på høring eller vil bli sendt på høring om kort tid. De aktuelle endringene og forslag til endringer er kort oppsummert nedenfor:

- Med hjemmel i den nye skogbruksloven fastsatte departementet i 2006 ”Forskrift om berekraftig skogbruk”. Forskriften gir en nærmere utdyping av det ansvaret skogeieren har for å ta vare på miljøverdiene i sin skog. Samtidig ble bestemmelsene om tiltak mot skader på skog innarbeidet og forenklet i denne forskriften. Disse var tidligere gitt i en eget forskrift. Med hjemmel i den nye skogbruksloven fastsatte departementet i 2006 også ”Forskrift om skogfond o.a.” Denne forskriften representerte en sammenslåing og forenkling av til sammen 5 tidligere forskrifter.

- Departementene med fagansvar på matområdet fjernet i løpet av 2007 en rekke plikter til å søke og innhente godkjenning fra myndighetene og erstattet disse med en meldings- eller registreringsplikt. Ved avvikling av godkjenningsplikt bortfalt også tilknyttede gebyrer. Følgende godkjenningsplikter som berører landbruket ble tatt bort:

- Godkjenning av avlssted for prebasisavl

- Godkjenning av driftsbygninger for husdyr og fjørfeanlegg

- Godkjenning for produksjon/pakking/omsetning

- Godkjenning av såvareforretninger

- Godkjenning av leierenserier

- Godkjenning av virksomheter for sertifisert produksjon etter plantehelseregelverket

- Sertifisering av fjørfevirksomheter

- Godkjenning av strutseanlegg

- Godkjenning/endringsgodkjenning av eget vannforsyningssystem til virksomheter

- Godkjenning av ensileringsmidler

- Godkjenning av tekniske innretninger

- Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å forberede gjennomføring av nytt regelverk for hygiene og kontroll langs hele matproduksjonskjeden. Regelverks-forslagene har vært på offentlig høring. På mange områder vil tidligere detaljert regelverk bli erstattet med mer målrettet og funksjonelt regelverk. De nye reglene vil være mer generelle og enklere utformet og vil bli samlet i færre forskrifter.

- I Mattilsynets arbeid med å utvikle et nytt tilsynssystem, MATS, blir det lagt til rette for selvbetjeningsløsninger og skjematjenester for brukerne knyttet til godkjenninger, meldinger og rapporteringer. Systemet innføres gjennom fire delleveranser i perioden 2007-2009.

- Med virkning fra juli 2007 ble det gjort endringer i forskrift for prisutjevnings-ordningen for melk for å legge ytterligere til rette for konkurranse i markedet for meierivarer. Ved at konkurransen ble forsterket ble det også mulig å fjerne den detaljerte og administrativt krevende ordningen med etterkontroll og etterregning. Avviklingen av ordningen sparer myndigheter og næringsliv for betydelige kostnader, samtidig som det gir et mer gjennomsiktig system og dermed en enklere hverdag for næringsliv og forvaltning.

- Med virkning fra februar 2008 ble det gjort endring og forenkling knyttet til fraktordningene i prisutjevningsordningen for melk.

- Departementet har i høringsnotat av juni i år foreslått flere organisatoriske endringer i omsetningsloven som vil gi et mer effektivt Omsetningsråd. Departementet tar sikte på å fremme saken for Stortinget i vårsesjonen 2009.

- Et av mange siktemål med ny reindriftslov var å få et mer oversiktlig regelverk. Det ble valgt å ta mest mulig bestemmelser inn i loven og dermed redusere behovet for nærmere regulering ved forskrift. Ved ikrafttredelsen av den nye loven ble forskrift om merking av tamrein opphevet ettersom merkebestemmelser var tatt inn i loven.

- Det vises til Ot.prp. nr. 75 (2005-2006) hvor det ble lagt opp til en rekke endringer jordloven og odelsloven og hvor det ble sagt at ”forslaget til lovendringar må sjåast i samanheng med eit ønske om forenkling og opprydding i gjeldande regelverk”. Forslagene i Ot.prp. nr. 75 innebar også oppheving av 6 lover som ikke lenger var aktuelle.

- Forslag om endringer i eiendomslovgivningen har vært på høring og lovforslag planlegges lagt fram for Stortinget før nyttår. Lovforslaget vil innebærer forenklinger med hensyn til lovstruktur. Reglene om boplikt samles i konsesjons-loven. Reglene om driveplikt flyttes til jordloven slik at de kommer sammen med andre regler om ressursvern. Videre innebærer forslaget at selve reglene mht. hvilke eiendommer som omfattes av boplikten og odelsretten blir enklere. Saks-behandlingen vil også foreslås forenklet.

Når det gjelder reduksjon i antall skjema, viser jeg ellers til det min forgjenger Terje Riis-Johansens svar i brev av 12.03.2008 på spørsmål nr. 746. Det sentrale spørsmål bør være å redusere byrdene som det offentlige pålegger næringslivet ved innhenting av informasjon. Byrden som pålegges næringslivet er mer et resultat av hvilken informasjon som kreves og måten den innhentes på enn om dette gjøres i ett eller flere skjema. Sentralt i arbeidet med å redusere næringslivets kostnader står således økt og forbedret tilbud om elektronisk løsninger, med bla. økt gjenbruk av data og godt tilpassede elektroniske skjema, jf. også redegjørelsen ovenfor om Regjeringens forenklingsprosjekt.