Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1500 (2007-2008)
Innlevert: 08.09.2008
Sendt: 08.09.2008
Besvart: 15.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): To viktige samferdselsprosjekt i Bergensregionen med betydning for Hordaland Fylke og for Vestlandet behandles lokalt og regionalt parallelt med at Regjeringen arbeider med forslag til ny NTP. Det gjelder nytt samband mellom Sotra og Bergen og ny godshavn i Bergensregionen. For begge prosjekter vil jernbaneverkets mål, strategi og planer i området være av stor betydning.
Hva vil statsråden gjøre for å avklare JBV-satsing i området?

Begrunnelse

Begge prosjekter – hhv. Bytt samband mellom Sotra og Bergen og ny Godshavn i Bergensregionen – har betydning for den samferdselsmessige infrastrukturen i Bergensområdet i de neste 50 årene. Det gjelder alle deler av denne strukturen; sjøtransport, veitransport, jernbanetransport og flytransport. Det er et felles politisk mål at de ulike transportformenes tilkobling til hverandre skal skje så direkte som mulig og på en måte som forsterker de enkelte transportformenes individuelle fordeler og samlet sett effektiviserer og fornyer den samferdselsmessige infrastrukturen.
Da må langsiktige planer, strategi og tiltak være godt avklart og samordnet. I et langsiktig perspektiv på både 25 og 50 år må det derfor grep til som går ut over tidsrammen i opplegget med NTP og som på en bedre måte enn til nå også sørger for tverrsektorvis samordning når det gjelder utbygging av sambaserte løsninger og felles transportknutepunkt. Både for valg av ny trase mellom Sotra og Bergen, plassering og dimensjonering av slik trasé er det viktig med avklaring av OM og HVOR jernbanen skal komme.
For valg av ny godshavn i Bergensområdet er det av avgjørende betydning også for å nå nasjonal målsetting om å flytte godstransport over lange strekninger fra vei til jernbane og til sjøtransport at en ny godshavn før en lokalisering som snarest videreutvikles med direkte jernbanetilknytning. Jeg viser til at 3 av de 5 lokaliseringsalternativ som Hordaland Fylkeskommune utreder videre i forbindelse med ny godhavn er lokalisert på Sotra.
Her er det viktig at statsråden kan gi avklarende og forpliktende politiske signaler som kan sikre et god langsiktig og samordnet transporteffekt når de to nye prosjektene blir realisert.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverket er i dag lokalisert med sin godsvirksomhet på Nygårdstangen. Her er også de fleste samlasterne lokalisert.

Containerhavna i Bergen er lokalisert til Dokken. Mellom Nygårdstangen og Dokken er det etablert havnespor, som tidligere var en mye benyttet jernbaneforbindelse. Denne forbindelsen har ikke vært benyttet på flere år. Dette fordi det er relativt lite gods som skal transporteres mellom sjø og bane, og fordi vegforbindelsen er såpass god at de containerne som skal fra Nygårdstangen til Dokken eller omvendt, raskt og effektivt blir transportert på veg.

Samvirket mellom sjø og bane er sterkt redusert de siste 20-30 årene. Der samvirket sjø/bane er av noe betydning er der man har en importhavn som dekker et større omland enn det lokale markedet. Den funksjonen har Bergen havn i liten grad i dag.

I forbindelse med Nasjonal transportplan har Jernbaneverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en godsstrategi som bl.a. går ut på å doble kapasiteten for godstransport på bane fram til 2020 og tredoble kapasiteten fram til 2040. I den forbindelse har Jernbaneverket startet planarbeid for forlengelse av flere kryssingsspor på Bergensbanen. Videre har Jernbaneverket startet et planarbeid for en mulig optimalisering og kapasitetsøkning av terminalen på Nygårdstangen. Dette arbeidet vil gi viktig kunnskap for å vurdere om, og eventuelt når, lokalisering av ny jernbanegodsterminal blir nødvendig.

Framtidig lokalisering av godsterminalvirksomhet i Bergensområdet vil måtte vurderes i nær sammenheng med transportsystemet for øvrig. Lokalisering av godstransportvirksomheten i Bergensområdet må bl.a. vurderes opp mot areal- og kapasitetsbehovet for jernbane-, vegtransport og sjø/havneformål. For å få til dette må det sikres god koordinering mellom arealplanprosessene i berørte kommuner og fylkeskommunal og statlig planlegging. Jeg ser det som positivt at det i regionen er tatt initiativ til å forberede arbeid med KVU/KS1 (konseptvalgutredning/ekstern kvalitetssikring i tidlig fase)for videre utvikling i Bergensregionen. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til utviklingen i Bergensregionen i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019.