Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1503 (2007-2008)
Innlevert: 09.09.2008
Sendt: 10.09.2008
Besvart: 18.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Ser statsråden at det er grunnlag for å vurdere bevilgning av ekstraordinære rassikringsmidler til Oppdølstranda mellom Sunndalsøra og Ålvundeide i Møre og Romsdal på lik linje med Hanekleivtunnelen, og vil statsråden sørge for en økning av rassikringspotten på minimum en milliard, i tråd med Nasjonal rassikringsgruppe sine krav?

Begrunnelse

Raset som gikk i Sunndal for ca. to uker siden var om lag 100 meter bredt. En person ligger fortsatt alvorlig skadd. På riksvei 70 i Oppdølsstranda i Sunndal kommune kjøres det fortsatt kolonnekjøring på grunn av fare for ras. 16 ganger hver dag guider ledebilen folk som skal forbi Oppdølsstranda. Det har tidligere gått flere ras på denne strekningen. Det er derfor på sin plass å stille spørsmål om hvor lang tid det vil ta før beboere og næringsliv som daglig er avhengig av å bruke vegen, kan føle seg trygge.
Området er svært rasutsatt, og det har vært en årelang debatt om strengt nødvendig rassikring. Som en advarsel raste det i september 2006 flere store steiner ned fra fjellsida og ned på vegen. Raset den gang løsna svært høgt oppe i fjellsida. Vegvesenet hevdet den gang at fjellsida vil bli holdt under oppsikt, og at det nå ville bli trygt å kjøre forbi rasområdet. Den alvorlige ulykken søndag 24. august viser at det motsatte var tilfelle.
”Når det gjeld skredfare, er det mange stygge område i landet vårt, og dette er ett av flere,” uttalte lederen i Nasjonal rassikringsgruppe, Åshild Kjeldsnes da Nasjonal rassikringsgruppe besøkte Oppdølsstranda mellom Sunndalsøra og Ålvundeied i april 2007. Kjeldsnes pekte på at økonomien er altfor rådende når det gjelder vegprosjekt.
Småpenger fra staten til sikring av rasutsatte områder er årsaken til at Møre og Romsdal fylke har blitt nødt til å prioritere det ene farlige området foran andre rasutsatte strekninger. Riksveg 70, Oppdølsstranda, er rangert som nummer tre. Foran ligger riksveg 60, mellom Stranda og Hellesylt, og riksveg 63, Eidsdal - Geiranger. Alle tre er like rasutsatte og farlige.
Det er viktig at fylket nå unngår en opprivende fogderistrid om prioritering, rett etter en slik alvorlig ulykke. En omprioritering mellom tre svært rasutsatte strekningene i fylket er ikke en god løsning, da det på sikt kan bli minst like ille.
Da ulykken var ute i Hanekleivtunnelene, bevilget Regjeringen umiddelbart ekstraordinære rassikringsmidler. Det forventes nå at statsråden vurderer det samme i forbindelse med Oppdølstranda i Møre og Romsdal.
Det er helt klart staten sitt ansvar å sørge for at stamvegene i landet er trygge å kjøre på. For mange av kommunene på Nordmøre er riksveg 70 hovedvegsambandet mot Oslo, og strekninga mellom Kristiansund og Sunndal er òg et svært viktig samband for næringslivet. Her er det snakk om liv og helse, mye utrygghet blant innbyggerne og et næringsliv som er avhengig av å bruke vegen daglig. Det er derfor uholdbart at en stamveg er stengt i perioder der alternativ omkjøring er 16 mil.
Å spare på rassikringsmidler kan vise seg å bli langt mer kostbart for samfunnet på sikt. Det forventes derfor at Regjeringen nå med sine samferdselsløfter prioriterer å øke rassikringspotten med minimum en milliard kroner årlig i tråd med Nasjonal rassikringsgruppe sine krav.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Raset på rv 70 ved Oppdølstranda fikk med rette stor oppmerksomhet på grunn av alvorlig personskade. Arbeidet med å utbedre rasfarlige strekninger pågår hele tiden, men jeg er vel kjent med at vi fortsatt har mange og store oppgaver foran oss. Det er likevel verken praktisk eller økonomisk mulig å rassikre alle rasutsatte strekninger samtidig. Det er derfor viktig at vi skaffer oss et godt grunnlag for å kunne prioritere mellom de mange tiltakene som vi ønsker å gjennomføre. I dette ligger også at det må foreligge vedtatte planer for tiltaket.

Det er ikke utarbeidet kommunedelplan eller reguleringsplan for en fullverdig rassikring av rv 70 forbi Oppdølstranda. Jeg vil imidlertid sikre at det stilles til disposisjon nødvendige midler slik at planleggingen av rassikringstiltak på rv 70 Oppdølstranda kan starte så snart som mulig.

Jeg vil øke satsingen på rassikring framover og vil komme tilbake til dette i forbindelse med framleggingen av Nasjonal transportplan for 2010-2019.