Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1504 (2007-2008)
Innlevert: 09.09.2008
Sendt: 10.09.2008
Besvart: 19.09.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er mange eksempler på at norske produsenter/eksportører av elektronikk hvor ikke mer enn 40% av ferdigvarens pris er fra 3. land, har fått sin vare betraktet som EØS opprinnelsesprodukt inntil 31. desember 2006, for så ikke lenger å være det f.o.m. 1. januar 2007 fordi den aktuelle varen har skiftet posisjon i tolltariffen. Dette medfører 14% toll over natten for norske bedrifters kunder i EU fordi listereglene i EØS-avtalen ikke oppdateres i samsvar med tolltariffen.
Hva vil statsråden gjøre for å endre på dette?

Begrunnelse

En rekke norske produsenter/eksportører av elektroniske komponenter med under 40% av den ferdige varens pris, fikk frem til 31. desember 2006 slike varer vurdert som EØS opprinnelsesprodukt. Dagen etter, 1.januar 2007, skiftet den aktuelle varen posisjon i tolltariffen, men forble den samme varen! Dette medførte omgående 14% toll for slike bedrifters kunder i EU, og grunnen er at listereglene i EØS-avtalen ikke oppdateres i samsvar med endringene i tolltariffen.
Byråkratisk treghet synes å ligge til grunn for at store norske bedrifter innen bl.a. elektronikkbransjen mister betydelig konkurransekraft i forhold til sine utenlandske konkurrenter.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har hatt kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet om spørsmålet. Toll- og avgiftsdirektoratet viser til at listereglene i EØS-avtalens Protokoll 4 og alle andre frihandelsavtaler bygger på Det harmoniserte system (HS). HS blir revidert/oppdatert hvert 5 år, og siste endring trådte i kraft 1. januar 2007.

Listereglene i EØS-avtalen og andre frihandelsavtaler blir endret i samsvar med HS-endringene. Ved slike endringer er det en klar regel om at ”status quo” skal opprettholdes slik at varer som skifter posisjon i henhold til HS ikke skal få dårligere vilkår og behandling enn de hadde før HS endringene.

Europakommisjonen har utarbeidet et utkast til vedtak om endring av listereglene i Protokoll 4 til EØS- avtalen. Dette utkastet er godtatt av Norge og de øvrige EØS- og EFTA-landene. Som en følge av at opprinnelsesreglene ikke bare gjelder for EØS og EFTA, men også landene rundt Middelhavet, som er parter i systemet med Middelhavskumulasjon (Pan-EuroMed kumulasjon), er vedtaksprosessen tidkrevende. Dette er også tilfelle for EU da alle forslag til vedtak skal oversettes til alle språk i EU før EU-Rådet kan fatte et vedtak.

Utkastet til vedtak er oversendt til EU-Rådet fra Europakommisjonen. Vedtaket om endring av listereglene vil få tilbakevirkende kraft og vil gjelde fra 1. januar 2007.

Toll- og avgiftsdirektoratet er klar over de problemer som norske eksportører av elektronikk har fått på grunn av tregheten i systemet med endringer av listereglene. Direktoratet har derfor tatt opp saken med Europakommisjonen.

Jeg viser ellers til mitt svarbrev 8. august 2008 til stortingsrepresentanten (spørsmål nr. 1388 til skriftlig besvarelse). Som nevnt i brevet oppfordrer Toll- og avgiftsdirektoratet det aktuelle firmaet til å konsultere sin tollregion eller direktoratet for nærmere opplysninger om hvilke alternativer som foreligger ut fra den konkrete situasjonen.