Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1508 (2007-2008)
Innlevert: 10.09.2008
Sendt: 11.09.2008
Besvart: 18.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til behandlingen av St.meld. nr. 18 (2004-2005)"Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk". Et enstemmig storting vedtok følgende forslag:
"Stortinget ber Regjeringen legge forholdene til rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn gjennom å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk."
Kan statsråden redegjøre for oppfølgingen av dette forslaget?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den siste tids debatt i media knyttet til riktig legemiddelpolitikk overfor barn. Barn er en svært utsatt gruppe hva gjelder legemiddelbruk, og må derfor sikres et hensiktsmessig og adekvat behandlingstilbud.
Undertegnede mener videre at forslaget som et enstemmig storting vedtok i forbindelse med St.meld. nr. 18 (2004-2005) ga Regjeringen et klart oppdrag hva gjelder å få på plass den nødvendige kompetansen for å få på plass en god og trygg legemiddelbruk overfor barn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis vise til St.prp.nr.1 (2007-2008) der det ble redegjort for oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 372 av 30. mai 2005 om kompetansenettverk for legemidler til barn.

Det finnes legemidler godkjent for barn, men en del legemidler brukt til barn er ikke godkjent for slik bruk (det vil si at de brukes utenfor godkjent indikasjon). Dette er ikke spesielt for Norge.

Helsedirektoratet har fått i oppgave å etablere et nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn som et pilotprosjekt i 2008. Pilotperioden vil fortsette i 2009. Organisasjon og måloppnåelse skal evalueres etter at pilotprosjektperioden er ferdig.

Opprettelsen av nettverket skal bidra til å heve kompetansen og øke sikkerheten med hensyn på legemiddelbehandling av barn. Det er primært viktig å samle informasjon om hvilke legemidler som brukes til barn, og på hvilken måte de brukes. Kompetansen knyttet til dette fagområdet må ivaretas og videreformidles til fagmiljøene.

Kompetansenettverket vil omfatte ulike aktører, herunder både spesialist- og primær-helsetjenesten. Nettverket skal også bistå Statens legemiddelverk i kliniske utredninger på fagområdet og bistå med dokumentasjon på bruk av legemidler til barn.

EU har vedtatt et nytt regelverk om legemidler til barn som trådte i kraft i januar 2007. Dette regelverket skal bl.a. sikre bedre dokumentasjon på effekt og sikkerhet av legemidler til barn. Videre skal det bidra til å sikre økt tilgjengelighet av legemidler spesielt beregnet på barn.

EUs regelverk er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå, og regelverket er derfor ikke gjennomført i norsk rett. Norge deltar likevel allerede i arbeidet som skjer i EU.

Som et resultat av det nye regelverket er det opprettet en pediatrisk komité (PDCO) under det europeiske legemiddelbyrået (EMEA). Denne komiteen evaluerer legemiddelindustriens planer for utvikling av legemidler til barn. Norge har fast representant i denne komiteen.

Regelverket er også bakgrunnen for at det i Europa nå er startet en omfattende innsamling og vurdering av de barnestudiene som faktisk finnes, samt en kartlegging av all bruk av legemidler, både godkjent og ikke godkjent, hos barn. Norge deltar på linje med EU-landene også i dette arbeidet.

Jeg mener at det arbeid som er satt i gang her i landet og som norske fagmyndigheter deltar i EU, vil bidra til å få på plass en god og trygg legemiddelbruk ovenfor barn.