Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1516 (2007-2008)
Innlevert: 12.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 19.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mange som reiser med fly er oppgitt over kontrolltiltak rettet mot reisende som det er vanskelig å se har sikkerhetseffekt, men som fører til køer, ventetid og forsinkelse og medfører ekstra kostnader som til slutt betales via flybilletten.
Hva er statsrådens planlagte tiltak for å redusere og forenkle omfanget av sikkerhetskontroll og sikkerhetstiltak som gjelder for reisende med fly i Norge?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter luftfartsloven kan Samferdselsdepartementet, når hensynet til sikkerheten i luftfarten tilsier det, fastsette forskrifter om kontroll av personer, reisegods og gods som befinner seg på landingsplasser. Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Forskriften inneholder en rekke nasjonale bestemmelser, i tillegg til å implementere de EU-forordninger Norge er forpliktet til å gjennomføre i norsk rett i henhold til EØS-avtalen. Regelverket er basert på at en har samme sikkerhetsnivå innenfor hele EU/EØS-området. På denne måten slipper passasjerene som hovedregel blant annet å gå igjennom en ny sikkerhetskontroll ved transittreiser innen dette området.

Våren 2007 ble, som kjent, det såkalte samarbeidsutvalget etablert. Dette utvalget har jeg blant annet redegjort for i mitt svarbrev av 28. februar 2008 til spørsmål nr. 691 som omhandlet kroppsvisitering i sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn, Gardermoen. I samarbeidsutvalgets rapport ble det fremmet forslag til en rekke tiltak som kan bidra til å forenkle og effektivisere sikkerhetskontrollen, blant annet oppgradering av teknisk utstyr i sikkerhetskontrollen, forbedring av logistikk og økt bemanning i sikkerhetsslusene.

Avinor opplyser at de har, som den største aktøren, tatt rapporten på alvor og satt i verk tiltak på stort sett alle områder hvor utvalget beskrev forbedringsforslag.

Et av de viktigste tiltakene som kan forenkle og effektivisere gjennomføring av sikkerhetskontrollen er å forbedre logistikken i sikkerhetsslusene. Avinor har opplyst at de har igangsatt prosjekter med simulering for å optimalisere prosessene. De foreløpige resultatene viser at man med noen få justeringer av logistikken kan øke gjennomstrømningshastigheten.

Avinor opplyser også at de følger utviklingen innen teknisk utstyr nøye, blant annet forsøk og tester med personvennlig kroppsskanner som pågår på Landvetter og uttesting av utstyr for deteksjon av flytende eksplosiver som pågår på Heathrow.