Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1517 (2007-2008)
Innlevert: 12.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 19.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Det har gjennom oppslag i avisa Nordland kommet frem at RV 8O mellom Tverrlandet/Lødingen og Bodø er i elendig forfatning. Veien gjennom Hopshamran siger ut, det samme gjør brua i Hopen. Vegvesenet sier de har begge områdene under oppsyn og at brua ikke vil holde 15 år til. Dette er eneste vei til og fra Bodø, hvor det kjører 600 vogntog og 8000 biler i døgnet.
Hva har statsråden tenkt å gjøre med dette?

Begrunnelse

Avisa Nordland har gjennom flere avisartikler satt fokus på vegstrekningen gjennom Hopen på RV 80. Senest i en artikkel den 9.9. d.å. vises det til at veien er i ferd med å sige ut i sjøen. Allerede den 2. mai d.å. hadde avisa en artikkel som beskrev veiens beskaffenhet, og som viste til at den var i ferd med å sige ut i sjøen. Distriktssjef i Statens vegvesen, Kjell Skjerve, bekreftet da at brua ikke ville holde 15 år til. Den store trafikkbelastningen som brua til daglig blir belastet med, 600 vogntog og 8000 biler i døgnet, gjør at veistandarden på denne strekningen raskt forverres. En kollaps av brua kan fort føre til en katastrofe med betydelig risiko for alvorlige skader og i verste fall dødsfall. I tillegg vil Bodø by miste sin veiforbindelse med omverdenen. Bilistene som ferdes på denne veistrekningen har ytret stor bekymring for å kjøre de rasfarlige strekningene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegen gjennom Hopshamran og brua i Hopen holdes under løpende oppsikt av Statens vegvesen. Vegvesenet opplyser at det i dag ikke er umiddelbar fare for at vegen skal rase ut. Dersom slik fare oppstår, vil Vegvesenet gjennomføre tiltak for å sikre vegen. Vegvesenet planlegger for øvrig, i løpet av kort tid, å gjennomføre lettere utbedringer av asfaltdekke på vegen.

På sikt er det behov for større investeringer på rv 80 mellom Tverrlandet og Bodø Sentrum, både ved Hopshamran og Hopen og på øvrige deler av vegen. I den planlagte Vegpakke Salten fase 2 inngår utbygging og utbedring av rv 80 på strekningen, herunder forbi Hopshamran og Hopen. Gjennomføringen forutsetter lokal tilslutning til bompengefinansiering. Endelig omfang av Vegpakke Salten fase 2 er ikke avklart. Det arbeides med dette med sikte på å framlegge saken til kommunal og fylkeskommunal behandling i 2010.

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2010-2019 er det lagt til grunn oppstart av fase 2 av vegpakken i fireårsperioden 2010-2013, med ferdigstillelse i perioden 2014-2020. Forslag til prioriteringer på stamvegnettet i den kommende planperioden vil bli presentert i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2010-19, som planlegges fremmet for Stortinget i januar 2009.