Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1518 (2007-2008)
Innlevert: 15.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I svar på Dokument 15 spørsmål nr. 1420 (2007-2008) sier statsråden at departementet har lagt til rette for diskusjonen mellom StatoilHydro og lokale myndigheter. Dette skjedde samtidig som Regjeringen unnlot å ta beslutning i en anke fra aktører i fylket.
Ser statsråden at Regjeringens handlemåte oppleves svært uryddig, hvor Regjeringens fravær av beslutninger setter en part i et godkjent prosjekt i en urimelig situasjon, og er denne saken typisk for måten Regjeringen ønsker å løse ankesaker på i fremtiden?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I forbindelse med konsesjonssøknaden vurderte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) de tekniske, miljømessige og tidsmessige/ samfunnsøkonomiske sidene ved de to alternativene; Mongstad og Lutelandet. NVE konkluderte med at Mongstad er et bedre tilknytningspunkt enn Lutelandet. Videre har operatøren av Gjøa, StatoilHydro ASA, vurdert konsekvense av å endre tilknytningspunkt for kraftforsyning fra Mongstad til Lutelandet. Etter operatørens vurdering vil en endring av tilknytningspunkt til Lutelandet medføre betydelige forsinkelser og kostnadsøkninger for prosjektet. Regjeringen har derfor lagt til grunn at Gjøa bygges ut med kraftforsyning i kabel fra Mongstad slik det framgår av den godkjente utbyggingsplanen.

Samtidig har StatoilHydro vært i tett dialog med myndighetene i Sogn og Fjordane om mulighetene for ringvirkninger i fylket. På bakgrunn av denne dialogen har StatoilHydro inngått en avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og lokale kommuner om ulike industritiltak.

Stortinget vil få seg forelagt saken i forbindelse med statsbudsjettet.

Jeg kan ikke se at Regjeringens handlemåte har vært uryddig i denne saken.