Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1520 (2007-2008)
Innlevert: 15.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 18.09.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har i hjemfallssaken sviktet muligheten til å gi industrien langsiktig krafttilgang. En konsekvens kan være at Hydro ikke har et økonomisk grunnlag for å investere 10 mrd. kroner i verdens mest moderne aluminiumsanlegg på Karmøy. LO-leder Roar Flåthen tar på Dagsrevyen 9/9 til orde for at Regjeringen skal bruke sin eierposisjon i Hydro til å tvinge gjennom en slik investering.
Vil det være i samsvar med Regjeringens eierskapspolitikk å legge et slikt press på Hydro i denne saken?

Begrunnelse

LO-leder Roar Flåthen sa følgende på Dagsrevyen 9/9-2008:

"Vi kommer ikke til å akseptere at det ikke investeres i Karmøy, og vi er ikke ferdig med saken før den investeringsbeslutningen tas. De forventninger til Hydro må også Regjeringen ha for de er også en stor eier i Hydro."

Regjeringen har i flere saker opptrådt uforutsigbart i eierskapsspørsmål:

- avsettelsen av styreleder i Norsk Hydro
- kjøp av aksjer i Aker Holding uten ekstern finansiell kvalitetssikring
- retrett på styrelederkandidat i Statoil

Eierskapsmeldingen gir inntrykk av at Regjeringen opptrer profesjonelt og følger spillereglene som gjelder for statens eierskap i aksjelov og retningslinjer for selskapsledelse. Oslo Børs har likevel påpekt at Regjeringens håndtering i flere saker har vært egnet til å gjeninnføre aksjerabatten på børsnoterte foretak med statlig eierskap.
Et press på Hydro til å gjøre en investering på 10 milliarder uten at det av selskapet vurderes som forretningsmessig forsvarlig vil i så henseende være en alvorlig sak, særlig i lys av den håndteringen Regjeringen har hatt av styret i selskapet det siste året.
Håndteringen i flere saker gjør det relevant å få avklart om den type krav LO, med sin tilknytning til Regjeringen, her fremsetter likevel kan være aktuell politikk selv om det bryter med den linjen som presenteres i eierskapsmeldingen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som nærings- og handelsminister er jeg opptatt av å føre en aktiv næringspolitikk som stimulerer til investeringer og arbeidsplasser i Norge. I dette arbeidet mottar jeg innspill fra representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og fra andre som er engasjert i hvordan norsk næringsliv skal utvikle seg. Innenfor prosessindustrien og andre viktige bransjer søker regjeringen å bidra til gode, konkurransedyktige vilkår og rammebetingelser, innenfor det mulighetsrom som er gitt av EØS-avtalen.

Statens eierskap i Norsk Hydro ASA og andre selskaper forvaltes i henhold til ansvarsfordelingen som følger av selskapslovgivningen, som definerer hvilke selskapsorganer som er ansvarlige for ulike type vedtak.

Regjeringens eierskapspolitikk baseres videre på de prinsipper og de mål som er framlagt i St.meld. nr. 13. (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Disse prinsipper og mål er også sammenfattet i dokumentet ”Regjeringens eierpolitikk”, som utgis årlig.

Dette innebærer at departementet forholder seg til generelt aksepterte prinsipper for eierstyring, blant annet en rollefordeling mellom aksjonærene og selskapenes administrasjon og styre. Selskapsledelsen, dvs. styret og daglig leder, er ansvarlig for den forretningsmessige ledelsen av selskapet.