Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1521 (2007-2008)
Innlevert: 15.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden medvirke til at festivaler for scenekunst, som for eksempel Den Store Norske Humorfestivalen, kan få statlig støtte over statsbudsjettet og dermed også bidra til økt anerkjennelse av scenekunst og det komiske som kunstform?

Begrunnelse

Den Store Norske Humorfestivalen er Norges største og eldste festival for komisk scenekunst. Festivalen har imidlertid ikke lykkes med å få festivalstøtte gjennom Norsk Kulturråd. Dagens regelverk gjør at festivaler for scenekunst ikke vurderes som støtteberettiget. Regelverket framstår som for dårlig tilpasset nytenkning og bredden i scenekunsten. Det synes derfor å være et åpenbart behov for å endre regelverket slik at det bedre kan fange opp søkere som faller mellom ulike "stoler".
Ettersom Den Store Norske, som viser fram komisk scenekunst i verdensklasse, ikke får gjennomslag hos Norsk Kulturråd kan alternativet være støtte over statsbudsjettet, slik en rekke andre festivaler får. Festivalen mottar i overkant av 300000 kroner per år fra Stavanger kommune. Et statlig støttebeløp vil ha stor betydning som supplement til den kommunale støtten. I tillegg vil statlig støtte ha stor betydning for festivalen gjennom den anerkjennelsen den vil representere.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen la i juni 2008 fram en stortingsmelding om scenekunst (teater, dans og opera), jf. St.meld. nr. 21 (2007-2008) Bak kulissene. Hovedfokus for stortingsmeldingen er tilgjengelighet til og finansiering av scenekunsten i Norge. Målet er et profesjonelt scenekunsttilbud i alle fylker. I samsvar med de mål, strategier, tiltak og prioriteringer som denne meldingen gjør rede for, vil oppfølgingen skje i de ordinære budsjettproposisjonene i tråd med vanlig praksis.

Norsk kulturråd har behandlet søknader fra Den Store Norske Humorfestivalen på vanlig måte, men har ikke funnet å kunne prioritere Den Store Norske Humorfestivalen innenfor sine tilgjengelige midler til formål av denne art.

Kultur- og kirkedepartementet har ikke mottatt søknader om støtte fra Den Store Norske Humorfestivalen. I tråd med prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og kunstfaglig skjønnsutøvelse er det etter departementets syn naturlig at Kulturrådet er riktig søknadsinstans.