Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1523 (2007-2008)
Innlevert: 15.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 22.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Ser statsråden at broene på Atlanterhavsvegen på Nordmøre i Møre og Romsdal er trafikkfarlige, at prosjektet slik det presenteres fra Statens vegvesen ikke ivaretar trafikksikkerheten godt nok, og hva kan statsråden bidra med for å imøtekomme lokalpolitikernes ønske om trafikktrygging i denne saken?

Begrunnelse

Veien i havet, Atalanterhavsveien på Nordmøre i Møre og Romsdal, er en av flere vegstrekninger som kan få status som Nasjonal turistveg. Statens vegvesen skal ifølge Romsdals Budstikke 10. september bruke 35 millioner kroner for å gjøre veien enda mer attraktiv enn den allerede er for både beboere og turister. Planen er å bygge en "svevende" sti i terrenget, servicebygg, kiosk og toaletter. Folk skal kunne sette fra seg bilen og vandre langs havkanten. Alt dette er positivt.
Selv om det i dag er svært trafikkfarlig på bruene, og skilting forteller at fiske fra bruene er forbudt, foregår dette i stort omfang. Beboere og lokalpolitikere er redd for at det skal skje en alvorlig ulykke på bruene, da det har vært nær på mange ganger. Mange mener det er bare spørsmål om tid før noen kan bli drept på bruene. Det som har opptatt lokalpolitikerne for å unngå ulykker, er å få adskilt fiskere og turgåere fra biltrafikken spesielt over Hulvågbruene. Det vil si, bygge gangveger eller fiskebruer i området. Det vises til at i storsatsingen fra Nasjonal Turistveg er det ikke lagt opp til at myke trafikanter/fiskere skal bort fra vegbanen.
Ifølge Tidens Krav lørdag 13. september bekrefter delprosjektleder for Atlanterhavsveien Grete Kongshaug at bygging av fiskebru ikke inngår i turistveiprosjektets egne tiltak. Hun sier også at det ikke er aktuelt å øke Statens vegvesen sitt engasjement for å få på plass en fiskebru. Hun ønsker andre aktører velkommen til å få på plass et spleiselag for å få etablert en slik bru.
I dette fantastiske prosjektet kan det tyde på at Statens vegvesen prioriterer det visuelle fremfor trafikktrygging. At Statens vegvesen i denne saken skyver fra seg ansvaret for trafikksikkerheten til både turister og innbyggerne, ser jeg på som svært alvorlig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen og andre trafikksikkerhetsaktører har registrert konfliktsituasjonene som oppstår ved at det til tider foregår utstrakt fiske fra bruene på Atlanterhavsvegen. Prosjektet Nasjonale turistveger hadde tidligere planer om å tilrettelegge fiskebruer for å gi et tilbud til de som gjerne ville fiske fra bruene. Prosjektet ble imidlertid lagt bort våren 2005 da det ikke lot seg finansiere.

Statens vegvesen hadde for to år siden en grundig gjennomgang av problematikken og vurderte ulike muligheter for ivaretakelse av sikkerheten langs vegen. På grunn av vegbredde og avgrensinger som ligger i bruene, var det ikke mulig med fysiske tiltak. Fartsgrensen, herunder tidsavgrenset fartsgrenseskilting ble også vurdert, men ikke gjennomført da fisket varierer gjennom døgnet og over tid. Statens vegvesen valgte imidlertid å gjennomføre normert fareskilting. Dette innebærer at det er skiltet med ”Annen fare” med underskilt ”Fiskere på brua”.

Statens vegvesen har mottatt flere bekymringsmeldinger om fiskeaktiviteten, men svært få meldinger om farlige situasjoner og heller ingen rapporter om uhell. Det synes imidlertid klart at aktiviteten har økt i den senere tid.

Fiskeaktiviteten som foregår på Atlanterhavsvegen er svært uheldig sett ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Statens vegvesen vil derfor, sammen med prosjektet Nasjonale turistveger, gjennomgå planene for bygging av tilrettelagte fiskebruer og gjøre oppdaterte kostnadsoverslag for disse. Vegvesenet vil deretter opprette dialog med Averøy og Eide kommuner med sikte på å finne en finansieringsløsning der ulike aktører bidrar.

Jeg viser for øvrig til at vegen er del av øvrig riksvegnett, og at fylkeskommunen er tildelt avgjørende myndighet når det gjelder prioritering av tiltak på øvrig riksvegnett innenfor fylkesfordelt ramme. Gjennom forvaltningsreformen er det lagt opp til at ansvaret for det vesentligste av øvrig riksvegnett skal overføres til fylkeskommunene fra 1.1.2010.