Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1528 (2007-2008)
Innlevert: 16.09.2008
Sendt: 16.09.2008
Besvart: 26.09.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Sentralbanksjefen uttalte forleden at styringsrenten var normal i fjor og at den nå er over normalen. Finansministeren har hele tiden sagt at styringsrenten skal opp på et normalt nivå som låntagerne burde forutsett.
Er finansministeren enig med sentralbanksjefen i at styringsrenten nå er over normalnivået, og i så fall, hvilken strategi har finansministeren for å få den ned?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I sin tale på Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI den 12. september uttalte sentralbanksjefen bl.a.: ”I 2007 kom styringsrenten opp på det vi mener er et normalt nivå”. I Pengepolitisk rapport 2/08 fra juni skriver Norges Bank: ”Når inflasjonen er nær 2,5 prosent, regnes det normale nivået på styringsrenten over tid å ligge mellom 5 og 6 prosent. Styringsrenten er nå i dette leiet.” Pengemarkedsrenter og bankenes utlånsrenter er høyere enn Norges Banks styringsrente. Figur 1.12 i Pengepolitisk rapport 2/08 viser anslag for tremåneders realrente, styringsrealrente og tiårs realrente og Norges Banks vurdering av et intervall for normal realrente. I fotnote 3 skriver Norges Bank:

”Beregninger kan indikere at den normale realrenten for Norge for tiden ligger i den nedre enden av området 2½-3½ prosent”.

Norges Bank har som oppgave å sørge for lav og stabil inflasjon. Pengepolitikken skal, sammen med den økonomiske politikken for øvrig, bidra til økonomisk stabilitet, full sysselsetting og god ressursutnyttelse i økonomien. Derfor må renten variere med den økonomiske situasjonen.

Vi har bak oss en periode med svært sterk vekst i norsk økonomi, den sterkeste vekstperioden siden 1960-tallet. Aldri har flere personer vært i jobb i Norge og arbeidsledigheten er den laveste på 20 år. Kapasitetsutnyttingen er nå høy og pris- og lønnsveksten har tiltatt. Norges Bank har på denne bakgrunn satt renten opp.

Regjeringen legger vekt på å føre en politikk som bidrar til en balansert utvikling i norsk økonomi, og til at renten ikke blir unødig høy. Handlingsreglen legger et godt grunnlag for å bidra til dette. Forutsigbarhet i budsjettpolitikken er et bidrag til å stabilisere forventningene om renter og kronekurs, noe som er viktig for norske husholdninger og næringsliv. Regjeringen legger fram budsjettet for 2009 den 7. oktober.