Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1529 (2007-2008)
Innlevert: 16.09.2008
Sendt: 16.09.2008
Besvart: 23.09.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Når vil de statlige beredskapshjemmene og familiehjemmene få nye standardkontrakter hvor de får langt bedre sosiale rettigheter, herunder blant annet rett til sykepenger, pensjon og økt vern mot oppsigelse, og når vil alle fosterhjem, enten de er kommunale eller statlige, bli sikret sosiale rettigheter og få bedre rammevilkår?

Begrunnelse

I forbindelse med behandling av Dok 8:14 (2007-2008) om å bedre rammevilkår for fosterforeldre, øke rettssikkerhet for fosterbarn og lovfeste rett til ettervern for unge med tiltak etter barnevernloven, svarte departementet blant annet følgende til familie- og kulturkomiteen:

"Når det gjelder de statlige beredskapshjemmene og familiehjemmene har departementet nedsatt en arbeidsgruppe som skal utferdige standardkontrakter for beredskapshjem og familiehjem, der både NTL, FO og Fagforbundet er representert. Foreldrene vil etter de nye kontraktene få langt bedre sosiale rettigheter, herunder blant annet rett til sykepenger, pensjon og økt vern mot oppsigelse. Kontraktene ventes ferdigstilt i nærmeste framtid, slik at de kan tas i bruk i løpet av 2008".

Videre blir det påpekt at når dette arbeidet blir avsluttet, vil Barne- og likestillingsdepartementet ta kontakt med Kommunenes sentralforbund for å drøfte hva som eventuelt bør gjøres for å styrke rammevilkårene for de kommunale fosterhjemmene.
Ut fra det jeg er kjent med er ikke de nye standardkontraktene klar ennå, enda det er mange måneder siden familie- og kulturkomiteen behandlet Dok 8- forslaget.
Det er en stor utfordring å rekruttere nok fosterforeldre, og det er svært viktig å få på plass sosiale rettigheter både for de kommunale fosterhjemmene og statlige beredskapshjem og familiehjem. Fosterhjem er som kjent det viktigste og mest brukte plasseringsalternativet når barnevernstjenesten overtar omsorgen for barn, da er det viktig at disse blir fulgt godt opp faglig, og at de får viktige sosiale rettigheter. Det er også viktig at Fosterhjemsforeningen som sitter på viktig kompetanse på dette området blir tatt med i arbeidet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidsgruppen som har arbeidet med å komme frem til omforente forslag til standardkontrakter for statlige beredskapshjem og familiehjem er i ferd med å ferdigstille sitt arbeid. Det tas sikte på at arbeidet med standardkontraktene er i havn i løpet av 2008.

BLD nedsatte i vår en ny arbeidsgruppe med representanter fra bl.a. KS og Fosterhjemsforeningen. Denne arbeidsgruppen er i ferd med å revidere dagens fosterhjemsavtale, herunder å vurdere om fosterforeldrenes sosiale rettigheter bør fremgå av fosterhjemsavtalen i tillegg til av dagens ”Retningslinjer for fosterhjem”.

En ytterligere sikring av fosterhjemmenes sosiale rettigheter og rammevilkår må, som det fremgår av departementets svar til Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med behandlingen av dok 8:14 (2007-2008), foretas i samarbeid og forståelse med blant andre Kommunenes Sentralforbund (KS). Det er foreløpig for tidlig å anslå når dette arbeidet vil være ferdigstilt.