Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1531 (2007-2008)
Innlevert: 16.09.2008
Sendt: 17.09.2008
Besvart: 23.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Skien kommune er en av 12 kommuner som har språktestet fireåringer på helsestasjoner. Ulike tiltak er iverksatt for å gi barna tilbud og oppfølging i barnehage. Fra 2006 til 2007 økte antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene fra 434 til 612, og kommunen har jobbet systematisk mot ett og ett barn og deres foreldre. Det blir nå vist til store og positive resultater.
Vil statsråden sørge for at dette viktige prosjektet både blir forlenget og utvidet?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Skien er en av tolv kommuner som er med i forsøksordningen med bruk av Språk 4 ved språkkartlegging av fireåringer ved helsestasjoner. Ordningen er dekket over kap. 651, post 62 Kommunale innvandrertiltak, og det har vært avsatt 10 millioner kroner årlig fra og med 2006. Det er de tolv kommunene med størst innvandrerbefolkning og Tromsø som kan søke midler etter denne ordningen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter forsøksordningen.

Midlene er brukt til å prøve ut språkkartleggingsverktøyet Språk 4 på alle barn ved fireårskontrollen på helsestasjon, og til å veilede foreldrene om hvordan de kan skape gode utviklingsmuligheter for barnets språk. Det er utviklet et opplæringsopplegg for helsepersonell slik at de har kunnet få et bedre grunnlag for å bruke verktøyet, til å veilede foreldrene og til å bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen i oppfølgingen av barnet.

Språkkartleggingen hittil viser at ca 28 pst av de flerspråklige barna har behov for oppfølging, mens dette bare gjelder ca 12 pst av de norskspråklige. De flerspråklige barnas oppfølgingsbehov gjelder først og fremst støtte til norsk språk, ikke språkutvikling generelt. Det benyttes derfor i stor grad lavterskeltilbud som åpne barnehager, språkgrupper, mor- og barngrupper, les- og lekgrupper og lignende.

Å sikre god språkopplæring av barn er svært viktig. Forsøket evalueres derfor i 2008 for å gi et grunnlag for å vurdere hvorvidt metoden bør inngå som en del av den ordinære fireårskontrollen. I påvente av evalueringsresultatene videreføres forsøket i 2009.