Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1532 (2007-2008)
Innlevert: 16.09.2008
Sendt: 17.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hva er bakgrunnen for at norske myndigheter har bedt EU om å ta initiativ til å gjeninnføre advarsler mot fare for kreft knyttet til snusbruk?

Begrunnelse

I mai 2000 vedtok Europaparlamentets helse- og miljøkomité å fjerne kreftadvarslene på snusboksene. Dette var blant annet basert på svenske undersøkelser av sammenheng mellom snusbruk og kreft.
Enkelte stortingsrepresentanter er gjort kjent med at det har kommet en henvendelse fra norske myndigheter til EU der det oppfordres til å gjeninnføre advarslene. Dersom norske myndigheter skal ta initiativ til å gjeninnføre advarslene, bør det foreligge klare vitenskapelige holdepunkter for dette.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg forstår representanten Gitmarks spørsmål slik at det ønskes informasjon om den vitenskapelige bakgrunnen for at norske myndigheter har bedt EU om å ta initiativ til å gjeninnføre advarsler om fare for kreft forbundet med snusbruk.

Jeg vil først bemerke at snus omsatt på det norske markedet inntil 2003 hadde en advarsel om at snus er kreftfremkallende.

Det har siden 2003 kommet ny dokumentasjon på sammenhengen mellom bruk av snus og risiko for å utvikle kreft. Jeg vil her kort gjøre rede for de viktigste publikasjonene:

- Kunnskapssenteret publiserte i 2005 rapporten ”Virkninger av snusbruk”. Hovedkonklusjonene i rapporten var at det ikke fantes sikre holdepunkter for snus og kreftrisiko. Dette ble senere støttet i en tilsvarende rapport fra New Zealand. Felles for disse rapportene er at de kun er basert på epidemiologiske studier.

- Det svenske folkehelseinstituttet publiserte rapporten ”Hälsorisker med svensk snus” i 2005. Denne rapporten baserer seg på eksperimentelle studier i tillegg til epidemiologiske studier. Rapporten konkluderte med at svensk snus er kreftfremkallende.

- International Agency for Research on Cancer (IARC), som er Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt, publiserte en rapport i 2007 som slår fast snus er kreftfremkallende for mennesker. Rapporten er basert på både eksperimentelle og epidemiologiske data.

- En vitenskapelig komité i EU (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR) publiserte en rapport i 2007 som konkluderer med at snus er kreftfremkallende. Rapporten er basert på både eksperimentelle og epidemiologiske data.

Rapportene fra EU og Verdens helseorganisasjon var bakgrunnen for at daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i brev fra januar 2008 oppfordret EU-kommisjonær Kyprianou til å gjeninnføre kreftadvarselen på snusboksene.

Jeg kan også informere om at det etter Sylvia Brustads oppfordring til EU-kommisjonæren er publisert en ny oppsummeringsartikkel i Lancet oncology 2008 som konkluderer med at svensk snus øker risikoen for bukspyttkjertel- og spiserørskreft. Dette er både vist i epidemiologisk studier og støttes av funn fra eksperimentelle studier.