Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1534 (2007-2008)
Innlevert: 17.09.2008
Sendt: 17.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren på bakgrunn av de erfaringer man har gjort, vurdere å forlenge rabattordningen for utenlandsruter på de regionale flyplasser?

Begrunnelse

Rabattordningen på utenlandsruter ble i sin tid innført som et distriktspolitisk virkemiddel for å gjøre det lettere å opprette utenlandsruter og for å avlaste de store lufthavnene. Et annet argument for rabattordningen var en mer optimal utnyttelse av de regionale flyplasser.
For Haugesund Lufthavn, Karmøy har rabattordningen vært en ubetinget suksess og den har generert større trafikk og aktivitet. Lufthavnen har bl.a. som følge av ordningen tiltrukket seg chartertrafikk hver uke og i tillegg fått faste avganger til London, Bremen, København og Gdansk. Aktivitetsøkningen har vært veldig positiv og medført både økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og bedre lønnsomhet.
Signaler om en avvikling av ordningen skaper nå usikkerhet både blant flyselskap, ansatte og lokale myndigheter, og kan sette den store aktiviteten ved lufthavnen i fare.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ordningen med rabatt på utenlandsflygninger fra seks regionale lufthavner – Haugesund lufthavn, Karmøy, Kristiansund lufthavn, Kvernberget, Molde lufthavn, Årø, Røros lufthavn, Harstad-Narvik lufthavn, Evenes og Lakselv lufthavn, Banak – ble innført fra 1. januar 2003. I brev av 12. desember 2002 til det daværende Luftfartsverket (omdannet til Avinor AS fra 1. januar 2003) heter det:

”Samferdselsdepartementet ser på ordningen med 90 prosent reduksjon i startavgiften for utenlandsruter på utvalgte lufthavner som et prøveprosjekt. Departementet legger til grunn at ordningen blir evaluert etter en viss tid” (understreket her).

Ordningens primære formål var å øke Avinors fortjeneste ved å utnytte ledig kapasitet på noen utvalgte regionale lufthavner. Denne målsetningen er ikke nådd. Når en tar utgangspunkt i det samlede trafikkvolumet på Avinors lufthavner har ordningen kun skapt et meget beskjedent antall nye ruter. Ingen faste utenlandsruter går i dag fra noen av de andre utvalgte lufthavnene enn Haugesund lufthavn, Karmøy.

Dette har for det første ført til at norske flyselskaper, representert ved NHO Luftfart, har gått sterkt imot ordningen og ønsket å få den opphevet. Som kjent har NHO Luftfart også brakt ordningen inn for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med påstand om at den ikke er forenlig med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Selv om jeg ikke er enig i denne rettslige argumentasjonen – noe jeg har gitt klart uttrykk for overfor ESA – er det vesentlig for meg at luftfartsselskapene overveiende har vært og er mot ordningen.

For det andre er Avinor selv mot ordningen, og har gitt klart uttrykk for dette i tilknytning til de siste revisjonene av selskapets takstregulativ. Selskapet ønsker i stedet å stimulere til ny trafikk gjennom et nytt sett av insentivordninger; en revidert ordning for oppstartsrabatter, markedsføringsstøtte og deltagelse i ordninger med såkalte ruteutviklingsfond. Disse ordningene ble notifisert til ESA i juli 2008. De nye ordningene er felles for alle lufthavner i konsernet og innebærer at det foretas en konkret vurdering av lønnsomheten ved å yte rabatt til hver enkelt nye rute.

På denne bakgrunn har jeg i høringsutkast til takstregulativ for 2009 for Avinor foreslått at ordningen med 90 prosent rabatt avvikles.

Av de fire rutene som er omtalt i spørsmålet bør det presiseres at Widerøes rute til København – som er den klart mest frekvente av rutene – i dag nyter godt av oppstartsrabatt i tråd med de nye insentivordningene som er omtalt ovenfor. Det er med andre ord ikke slik at denne ruten nyter godt av 90 prosent rabatt i dag.

Selv om ordningen med 90 prosent rabatt foreslås opphevet legger jeg til grunn at det også i fremtiden vil være gode muligheter for å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i de områdene som ligger i nærheten av Avinors regionale lufthavner. Det vil være opp til Avinor, lokalsamfunnene og flyselskapene sammen å finne frem til nye og gode løsninger innenfor de rammene som måtte bli fastsatt av departementet.