Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1536 (2007-2008)
Innlevert: 17.09.2008
Sendt: 18.09.2008
Besvart: 25.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Vil statsråden vurdere en ordning som skissert nedenfor - eller andre alternativer for å bedre den økonomiske situasjonen for personer som opplever å bli uføre så kort tid etter fylte 26 år at de blir minstepensjonister, ev. kun ha en helt marginal tilleggspensjon/inntektspensjon?

Begrunnelse

I gjeldende regelverk for uførestønad risikerer enkelte studenter å falle mellom to stoler dersom de skulle bli uføre. Blir man ufør under eller like etter studiene, har man ikke hatt mulighet til å tjene opp rettigheter til tilleggspensjon (inntektspensjon i det nye pensjonssystemet). Blir man ufør dagen etter at man fyller 26 år, står man utenfor den særlige ordningen med tillegg til unge uføre. Forskjellen på minstepensjon i og utenfor denne ordningen er betydelig - anslagsvis 37 000 kroner før skatt. Gjennomsnittsalderen på en student var i 2007 28,5 år. Pensjonspoeng for studier ble som kjent vurdert i forbindelse med behandlingen av pensjonsmeldingen. Et vesentlig billigere alternativ enn det som ble vurdert i den sammenhengen kunne vært en ordning med opptjening av pensjonspoeng under studier, men med gradvis avskrivning av disse poengene mot opptjent inntektspensjon etter hvert som dette opptjenes.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Ordningen med garantert minste tilleggspensjon til unge uføre ble innført i 1981. Målet med ordningen er å unngå at personer som er født uføre eller er blitt uføre i ung alder, og ikke har hatt mulighet til å opptjene rett til tilleggspensjon, skal bli minstepensjonister. Det var opprinnelig krav om at uførheten skulle ha inntruffet før fylte 20 år, og unge uføre fikk i 1981 godskrevet 2 pensjonspoeng årlig. Ordningen er senere forbedret flere ganger, siste gang i forbindelse med vårens trygdeoppgjør.

Med virkning fra 1. januar 1998 ble det foretatt en presisering av de medisinske vilkårene for å få garantert tilleggspensjon. Uførheten skal etter denne presiseringen skyldes en varig og alvorlig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Innstrammingen innebærer at ikke alle som fyller vilkårene for uførepensjon før fylte 26 år har rett til garantert tilleggspensjon.

Målgruppen (aldersgrensen) er blitt utvidet flere ganger. I dag er det vilkår at uførheten skal ha inntruffet før fylte 26 år. Krav om uførepensjon må settes fram senest før fylte 36 år, og det må kunne dokumenteres at helseproblemene som er årsak til uførheten er oppstått før fylte 26 år. Studenter og andre mellom 26 og 36 år som kan dokumentere at vilkårene for garantert tilleggspensjon var oppfylt før 26 år, vil med dagens regelverk ha rett til tilleggspensjon som ung ufør. Dersom man blir utsatt for en ulykke eller får en alvorlig sykdom etter fylte 26 år, vil man derimot ikke ha krav på garantert tilleggspensjon som ung ufør. Uavhengig av hvor aldergrensen settes vil det alltid være grensetilfeller i forhold til å komme inn under ordningen.

I Stortingets pensjonsforlik våren 2005 ble det vedtatt å be regjeringen vurdere en ordning med pensjonsopptjening for studenter. Dette ble vurdert i St.meld. nr. 5 (2006-2007). Regjeringen avviste her forslaget fordi det vil kunne bidra til å svekke fordelingsprofilen i den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon, noe som et flertall i Stortinget sluttet seg til, jf. Innst.S. nr. 168 (2006-2007). I motsetning til dagens alderspensjon vil man i den foreslåtte opptjeningsmodellen for ny alderspensjon tjene opp pensjonsrettigheter fra første krone. Dette gjør at studenter i større grad enn i dag vil kunne tjene opp pensjonsrettigheter i studietiden. En modell med gradvis avskriving av rettigheter som student mot senere egenopptjente pensjonsrettigheter, slik representanten Woie Duesund antyder, vil etter min mening komplisere regelverket. Det er vanskelig å se for seg hvordan en slik ordning skal utformes.

Departementet arbeider med utforming av en ny uføreordning, blant annet på bakgrunn av forslag fra Uførepensjonsutvalget (NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre). I denne sammenhengen vil også trygdeordningen for unge uføre bli drøftet. Jeg tar sikte på å legge fram en lovproposisjon for Stortinget våren 2009.