Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1537 (2007-2008)
Innlevert: 17.09.2008
Sendt: 18.09.2008
Besvart: 23.09.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Gjennom media er det gjort kjent at Kystverket sin sluttrapport om ubåtvraket U-864 er utsett. Denne tikkande miljøbomba skapar utrygghet langs Vestlandskysten, og mange fryktar trenering av ein beslutning om ev. heving av vraket.
På bakgrunn av denne siste utsetjinga, kan statsråden opplysa kva tid ho tek sikte på ei endeleg avgjerd i denne saka?

Begrunnelse

U-864 inneheld om lag 65 tonn kvikksølv. Karakteristikken "tikkande miljøbombe" er ingen overdrivelse. Ei slik kvikksølvlast midt i det marine matfatet kan utvikla seg til ein katastrofe.
Difor er mange urolege, og mange ventar på ei avgjerd om heving av ubåtvraket. Dess lenger tida går, dess vanskelegare vert hevingsoperasjonen.
Ingen har noko imot at planane for heving vert kvalitetssikra så godt som mulig, men kvar gong det skjer ei utsetjing, så aukar tvilen hos mange om at det er reell vilje til å gjera noko med dette som er karakterisert som det mest forureinande vraket langs kysten.
Det er difor heilt på sin plass at statsråden no er tydeleg på kva tid ho tek sikte på endeleg avgjerd i denne saka.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Etter planen skulle Kystverket overlevert sine anbefalinger om håndtering av forurensningsfaren fra ”U-864” til Fiskeri- og kystdepartementet den 19. september 2008. Kystverket har imidlertid opplyst at de har behov for noe lenger tid for å kvalitetssikre mottatte vurderinger før en endelig anbefaling kan legges fram for departementet.

Jeg anser at det i denne saken er viktig at Kystverket bruker den tid som er nødvendig for å komme fram til et så godt beslutningsgrunnlag som mulig for hvordan vi best skal håndtere forurensningsfaren. Kystverkets rapport vil bli overlevert Fiskeri- og kystdepartementet i løpet av høsten.

Behandlingen av Kystverkets rapport vil ha høy prioritet i departementet, og jeg tar sikte på en rask avklaring, slik at vi kan iverksette konkrete tiltak for å håndtere forurensningsfaren fra vraket av U-864 så snart som praktisk mulig.