Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1539 (2007-2008)
Innlevert: 17.09.2008
Sendt: 18.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre en best mulig kostnadseffektiv og faglig riktig plassering av tingretten for Sandefjord og Larvik nå som forutsetningene for Stortingets vedtak er endret?

Begrunnelse

I forbindelse med endring av domsstolsstruktur ble det nedsatt et utvalg for å vurdere hvordan tingrettene skulle omstruktureres og lokaliseres. Utvalget gav sine anbefalinger i NOU 22:1999. Blant anbefalingene var at Tingretten i Sandefjord og Larvik skulle slås sammen, med lokalisering i Larvik. Ut fra faglige hensyn var denne lokaliseringen å foretrekke ifølge utvalget.
Departementet foreslo i St. meld. 23 (2000-2001) at tingrettene i Sandefjord og Larvik skulle slås sammen, men lokaliseres i Sandefjord, på tvers av den faglige vurderingen. Bakgrunnen var at kostnadene ved å samlokalisere i Sandejord var langt lavere enn ved å samlokalisere i Larvik. Årsaken var at den eksisterende tingrettsbygningen i Sandefjord lett kunne ombygges for å romme den sammenslåtte enheten. Departementet mente dette var å foretrekke fordi lokaliseirng i Larvik ifølge departementet ville innebære at en måtte skaffe nye lokaler fordi de eksisterende ikke var helt tilfredsstillende, men akseptable.
Det er nylig blitt klart at det IKKE er mulig å slå sammen de to tingrettene i eksisterende tinghus i Sandefjord, og at det må søkes etter ny tomt og bygges nytt tinghus.
Premissene for Stortingets vedtak er derved fullstendig endret. Dersom Sandefjord og Larvik ved Stortingets behandling av saken var blitt likestilt kostnadsmessig og bygningsmessig, er det sannsynlig at den faglige vurderingen ville hatt enda større tyngde. Det er sannsynlig at det også kunne påvirket departementets behandling av saken.
Når det nå uansett må bygges helt nytt tinghus for Søndre Vestfold tingrett, må Larvik og Sandefjord nå ansees som kostnadsmessig likeverdige alternativer. Larvik kommune har flere sentralt beliggende tomtealternativer for et nytt tinghus, samtidig som det er mulig å bygge ut eksisterende tingrettslokaler om det er mer ønskelig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget vedtok i 2001 at antall førsteinstansdomstoler skulle reduseres fra 92 til 66. I Stortingets vedtak lå også beslutningen om å slå sammen Larvik tingrett og Sandefjord tingrett til Søndre Vestfold tingrett. Det er Domstoladministrasjonen som har ansvaret for å gjennomføre den nye domstolsstrukturen.

Et av hovedargumentene for strukturreformen var ønsket om større domstoler, blant annet for bedre å kunne ivareta den faglige kvaliteten og for å bedre ressursutnyttelsen. Andre hensyn som ble vurdert, var blant annet reisetid, regionsutvikling i distriktet og domstolenes lokaler.

Stortinget har vedtatt at Søndre Vestfold tingrett skal lokaliseres til Sandefjord. Jeg er innforstått med at utvidelse av Sandefjord tingretts lokaler ikke lenger synes å være et aktuelt alternativ, og at det slik situasjonen er nå vil måtte skaffes til veie nye lokaler for den nye domstolen i Sandefjord. Dette ville imidlertid også vært situasjonen dersom domstolen var vedtatt lokalisert til Larvik.

Jeg kan ikke se at det foreligger noen faglige eller andre hensyn som er så viktige at man nå bør sette i gang en ny lokaliseringsprosess, syv år etter at Stortinget vedtok at Søndre Vestfold tingrett skulle lokaliseres til Sandefjord.

Jeg legger til grunn at Domstoladministrasjonen gjennomfører strukturendringene på en god og formålstjenlig måte i tråd med Stortingets beslutninger.