Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1540 (2007-2008)
Innlevert: 18.09.2008
Sendt: 18.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at funksjonshemmede barn skal ha rett til hjemtransport etter endt SFO?

Begrunnelse

Funksjonshemmede har krav på transport til og fra skolen. Skolen har ofte ulike sluttidspunkt, men retten til transport fra skolen påvirkes ikke av det. Imidlertid opplever funksjonshemmede som benytter tilbud om skolefritidsordning at retten til transport etter endt dag forsvinner.
Dette innebærer at foreldre med funksjonshemmede barn som benytter tilbud om skolefritidsordning pålegges å dekke transportutgiftene selv. I Sandefjords Blad 10. juli kan en lese om ett konkret tilfelle, hvor resultatet er at SFO-plassen blir sagt opp. I dette konkrete tilfellet vil kostnaden ved retur direkte etter skoleslutt og kostnaden ved transport etter endt SFO være lik, fordi samkjøring ikke fungerer i praksis.
Praksisen som gjennomføres av Vestviken kollektivtrafikk er endret fra tidligere hvor det var mulig å finne praktiske løsninger på konkrete tilfeller. Nå er dette skjerpet inn, og alle funksjonshemmede barn med rett til hjemtransport fra skolen må enten slutte på SFO eller så må foreldrene betale selv.
Dersom VTK og andre transportører ikke endrer sin praksis er det nødvendig å endre regelverket, slik at funksjonshemmede elever skal ha rett til hjemtransport fra skolen også når eleven benytter tilbud om SFO.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det vises til spørsmål nr. 1457 til skriftlig besvarelse, besvart herfra ved brev av 29.08.2008. Spørsmål nr. 1540 gjelder så langt jeg kan se samme problemstilling. Jeg tillater meg derfor å vise til hva som var mitt svar på spørsmål nr. 1457.

I nevnte svar heter det:

”Det er riktig at opplæringsloven inneholder bestemmelser om skyss. Disse gjelder skyss til og fra skole. Opplæringsloven gjelder i det vesentlige for grunnskoleopplæring og videregående opplæring, ikke fritidsaktiviteter. SFO er å anse som en fritidsaktivitet og utgjør ingen del av norsk grunnopplæring. Riktignok har opplæringsloven i § 13-7 en egen bestemmelse om SFO. Noen få andre bestemmelser i opplæringsloven er også gjort gjeldende for SFO. Men reglene om skyss i lovens kap. 7 er ikke blant disse. Opplæringsloven har altså ikke bestemmelser som gir rett til skyss til og fra SFO.

Jeg ser at reglene på dette området i enkelte tilfeller kan slå uheldig ut.

Det er ikke noe i veien for at kommuner og fylkeskommuner kan utøve skjønn og likevel gi adgang til skyss til og fra SFO. Hvis kommunen eller fylkeskommunen får en innsparing som følge av at skyss ikke blir utført, for eksempel fordi en elev reiser hjem fra SFO i stedet for direkte fra skole, er det etter mitt skjønn ikke urimelig at denne innsparingen kan komme for eksempel funksjonshemmede elever til gode i form av skyss til og fra SFO. Vi har på denne bakgrunn ikke sett det som nødvendig å lovregulere dette og har pr. i dag heller ikke noe lovarbeid i gang for å vurdere innført regler om skyss til og fra SFO.

Regjeringen har besluttet å utvide timetallet på barnetrinnet i fagene norsk, matematikk og engelsk med til sammen fem timer fra høsten 2008. Dette er et viktig element i en utvikling mot en mer helhetlig skoledag. I det videre arbeidet mot en mer helhetlig skoledag, kan det bli aktuelt å vurdere både innholdet i og rammene for SFO.”