Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1541 (2007-2008)
Innlevert: 18.09.2008
Sendt: 19.09.2008
Besvart: 23.09.2008 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Er statsråden tilfreds med situasjonen ved Telemark politikammers økoteam, eller vil statsråden sørge for at Telemark politidistrikt får et tilstrekkelig budsjett til å også etterforske mistenkelig økonomisk aktivitet som ikke allerede er anmeldt?

Begrunnelse

I avisa Varden den 17. september 2008 fremkommer det i et intervju med visepolitimester Runar Karlsen, at Telemark politidistrikts økoteam ikke har ressurser til å etterforske økonomisk kriminalitet som ikke allerede er anmeldt. Dette går også frem av en evalueringsrapport Telemark politidistrikt har laget på oppdrag fra Politidirektoratet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen er opptatt av å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet. I Soria Moria erklæringen vil Regjeringen ”intensivere innsatsen mot økonomisk kriminalitet, og styrke det etterforskingsmessige arbeidet for å avdekke svart økonomi…”. Fra 2005 har alle politidistriktene hatt egne økoteam. De tverrfaglige økoteamene er et viktig ledd i innsatsen mot økonomisk kriminalitet. I arbeidet med å gjøre ordningen best mulig er det viktig at økoteamene etablerer gode samarbeidsrelasjoner til kontrolletatene og andre samarbeidspartnere.

Når det gjelder situasjonen ved det enkelte politidistrikt er Politidirektoratet departementets utøvende organ for planlegging og iverksetting av tiltak innenfor politiets virksomhet, herunder ressursfordeling, organisering og resultatoppfølging. Direktoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politi- og lensmannsetaten på grunnlag av en fastsatt ressurstildelingsmodell. Fordelingsmodellen skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel som står i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Det er min vurdering at Telemark politidistrikt har en tilfredsstillende ressurssituasjon sammenlignet med andre politidistrikt.

Telemark politidistrikt er tildelt følgende budsjettramme for de senere årene;

kr. 224 110 000 (2006), kr. 233 479 000 (2007) og 240 041 000 (2008). Det er politimesterens ansvar å foreta de nødvendige prioriteringer innenfor rammetildelingen, herunder tildelinger til økoteamet.

Politimesteren i Telemark rapporterer at etter deres oppfatning har distriktet et velfungerende økoteam som er hensiktsmessig organisert og med god håndtering av økonomisakene. Teamet har egne etterforskere og jurister, noe som i seg selv er en tydelig prioritering av økonomisakene i distriktets samlede ressursfordeling. Teamet har også knyttet til seg bistandsrevisor fra skattekontoret. Gjennom strategisk samarbeid med ulike andre offentlige etater, som NAV og Skatteetaten, har økoteamet blant annet bidratt til en systematisk avdekking av omfattende organisert trygdebedrageri som er iretteført med omfattende dommer. Distriktet har også høye tall for inndragning av vinning.

Distriktet peker på enkelte forbedringsområder hvor økoteamet kan utvikles videre. En egen politirevisorstilling vil blant annet kunne bety en mer proaktiv og metodisk tilnærming for å avdekke økonomisk kriminalitet.

Politidirektoratet viser til politiets bemannings- og kompetansebehov, jf utredningen ”Politiet mot 2020” hvor det blant annet pekes på behov for økte ressurser og kompetanse for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Politidirektoratet gjennomfører nå i høst en evaluering av politiets økoteam. En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Politidirektoratet, Riksadvokatembetet, Økokrim, og politidistrikter vurderer om politiet har tilstrekkelig kompetanse, bemanning og tverrfaglig sammensetning til å behandle økonomiske straffesaker, og om man har gode samarbeidsrelasjoner til kontrollorgan og samarbeidspartnere. Arbeidsgruppen leverer sine anbefalinger ved årsskiftet. Deretter vil det være naturlig å vurdere økoteamene på bakgrunn av anbefalingene.

Jeg vil legge til at jeg har tillitt til at Politidirektoratet og politimesteren gjør de nødvendige prioriteringer for å sikre en tilfredsstillende straffesaksbehandling også innefor området økonomisk kriminalitet.