Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1547 (2007-2008)
Innlevert: 18.09.2008
Sendt: 19.09.2008
Besvart: 23.09.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvilke innskrenkninger i kretsen av odelsberettigede mener statsråden kan gjennomføres uten at dette kommer i strid med Grunnloven §107?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Grunnloven § 107 bestemmer ”Odels- og Aasædesretten maa ikke opphæves. De nærmere Betingelser, hvorunder den, til største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen, skal vedblive, fastsættes af det første eller andet følgende Storthing.”

Odelsretten er en slektsrett med lang tradisjon i Norge. Dens kjerne er den rett en persons etterkommere har, til i en viss orden, å kunne kreve seg utlagt odelsjord på skifte etter forrige eier, eller til å innløse odelsjord, når eiendommen er solgt til noen uten odelsrett eller noen med dårligere odelsrett.

Etter eldre rett var det slik at enhver som nedstammet fra odelserververen i prinsippet hadde odelsrett. Grunnloven § 107 er ikke til hinder for å avgrense kretsen av odelsberettigede gjennom alminnelig lovgivning og kretsen av odelsberettigede ble vesentlig innskrenket da odelsloven av 1974 trådte i kraft. Etter gjeldende regler avgrenses kretsen av de odelsberettigede slik: ”Utanom odlaren får også etterkommarane hans odelsrett dersom nokon av foreldra, besteforeldra eller sysken av foreldra har ått eigedomen med odelsrett”, se odelsloven § 8 første ledd.

Odelslovutvalget som ga sin innstilling 23.10.2003 vurderte bl.a. om det er grunn til å innskrenke odelskretsen ytterligere, j.f. NOU2003:26. Utvalget pekte på at en tilstramming kan tenkes gjennomført på flere vis, se innstillingen side 98. Utvalget nevnte følgende alternativer:

- Bare den siste odelsberettigede eiers barn har odelsrett

- Bare barn av en odelsberettiget eier (nåværende eller tidligere innen samme odelsslekt) har odelsrett.

- Dagens ordning opprettholdes med den modifikasjon at ”nokon av foreldra, besteforeldra eller sysken av foreldra” må ha eid eiendommen med odelsrett en viss tid, for eksempel 5 år.

Utvalget mener dette er forslag som kan gjennomføres uten at de kommer i strid med Grunnlovens § 107.

Departementet har vurdert behovet for endringer i odelsloven i lys av bl.a. Odelslovutvalgets innstilling. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til dette i tilknytning til framleggelsen av forslag til endringer av odelsloven ved årsskiftet 2008/2009.