Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1549 (2007-2008)
Innlevert: 19.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fra å være en del av luftfartens kortbanenett, er fly nå erstattet med helikopter for å betjene Røst-befolkningen. Kapasitet og service overfor befolkningen er dramatisk redusert. Dette er skadelig for kommunen, som er sterkt knyttet til internasjonal handel og etter hvert også et betydelig reiseliv.
Hva vil statsråden foreta seg for at Røst igjen snarest kan bli en del av kortbanesystemet og igjen få en kommunikasjon med fastlandet som befolkningen kan anse som tjenlig?

Begrunnelse

Dagens løsning med helikopter til/fra Røst er langt fra et tjenlig alternativ verken for befolkningen på Røst eller kommunens næringsliv. Ved at Røst har "mistet" flyet, er kapasiteten kraftig redusert. Det er ingen billettservice lokalt. Det eksisterer ingen overgangsbillettordning, ingen rute til Lofoten og heller ingen muligheter for flyfrakt. For kommunens næringsliv er dagens situasjon naturlig nok skadelig. Fiskerinæringen omsetter inneværende år for ca. en halv milliard kroner. Siste året løste nær 9500 personer billett med flyet. Dette viser at flyforbindelsen til Røst har en enorm betydning for befolkningen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Flyrutetilbudet på en rekke av de regionale flyrutene i Norge, inkludert ruten mellom Røst og Bodø, blir i dag sikret gjennom Samferdselsdepartementets kjøp av flyrutetjenester. Flyrutekjøpet skal skje ved anbudskonkurranse i samsvar med europeisk regelverk som er tatt inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Da flyselskapet Kato Airline AS den 29. august mistet den tekniske godkjenningen av sin verkstedorganisasjon, opphørte samtidig selskapets drift av anbudsruten mellom Røst og Bodø. Dette gjorde at befolkningen på Røst ble stående helt uten flyrutetilbud på ubestemt tid.

I denne situasjonen valgte Samferdselsdepartementet å avslutte kontrakten med Kato Airline og gikk umiddelbart i gang med å få på plass et midlertidig rutetilbud ved å hente inn tilbud fra andre operatører. Etter en samlet vurdering valgte jeg så som en midlertidig løsning å akseptere et tilbud fra Lufttransport AS om å sikre rutetilbudet mellom Røst og Bodø i perioden fra 5. september til og med 19. oktober ved å fly ruten i kombinasjon med selskapets helikopterrute Værøy – Bodø. Lufttransport AS opererer anbudsruten mellom Værøy og Bodø på kontrakt med Samferdselsdepartementet med et 15 seters helikopter som er utstyrt for passasjertransport. Helikopteret har ledig kapasitet og Lufttransport har gjort rutetilpasninger både på Røst og Værøy for å kunne tilby et tjenelig rutetilbud til begge øyene.

Grunnen til at kjøpet er gjort for en periode på bare ca seks uker er at en må anta at et slikt hastekjøp kan bli svært dyrt. Samferdselsdepartementet har allerede den 12. september bedt utvalgte flyselskap om et nytt tilbud for å sikre flyrutetilbudet på Røst i perioden fra og med 20.oktober 2008 til og med 31. mars 2009. Jeg har også i denne tilbudsinnhentingen holdt muligheten åpen for å akseptere tilbud om å operere Røstruten med helikopter. Dette skyldes at det er et svært begrenset antall flyselskaper som er i stand til å betjene de korte rullebanene på det regionale lufthavnnettet på så kort varsel. Jeg legger til grunn at Samferdselsdepartementet gjennom denne tilbudsinnhentingen kan få et akseptabelt tilbud til en akseptabel pris.

Jeg kjenner til at det har vært enkelte praktiske utfordringer med å sette inn en ny operatør på så kort varsel. Når det er sagt vil jeg også påpeke at Lufttransport AS har vist stor evne og vilje til å få reetablert rutetilbudet til Røst på svært kort varsel. Jeg legger til grunn at eventuelle gjenstående utfordringer som er kommunisert til selskapet vil bli løst hvis det er praktisk mulig innenfor tidsrommet av den midlertidige avtalen. Tilsvarende regner jeg med at den operatøren som påtar seg å sikre rutetrafikken fra og med 20. oktober vil håndtere eventuelle praktiske utfordringer i tråd med den avtalen som inngås med Samferdselsdepartementet.

Det vil om kort til bli lyst ut nytt anbud på regionale ruteflyginger i Norge for perioden 1. april 2009 til 31. mars 2012. Flyrutetilbudet til Røst vil være omfattet av dette anbudet, som lyses ut i hele EØS-området. Jeg har signalisert at det ikke vil være aktuelt med bruk av helikopter i den anbudsrunden. Stortinget og Regjeringens vilje til å opprettholde dagens lufthavnstruktur og lufthavnen på Røst gjør at jeg finner det riktig å legge opp til at Røst betjenes med fly fra 1. april 2009.