Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1551 (2007-2008)
Innlevert: 19.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Trafikkstøy ved vei- og jernbanenettet har enkelte steder økt langt ut over det som var prognosene som lå til grunn den gangen veiene ble bygget. Dette skyldes at veien har hatt langt høyere trafikkvekst enn forutsatt den gangen veien ble bygget. Når enkelte strekninger utbedres, så har det medført at enkelte har fått en kraftig økning i støybelastningen.
Hva mener statsråden er en akseptabel støygrense i et hus som ligger langs en stamvei, og dersom denne grensen overstiges, skal Vegvesenet da sørge for å utbedre dette?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er to regelverk som Statens vegvesen i hovedsak forholder seg til med hensyn til støy fra samferdsel:

1. Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner, T-1442, fra Miljøverndepartementet. Denne retningslinjen benyttes ved all planlegging av nye veger eller vesentlig endring av eksisterende veger som skjer etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen har relativt strenge støygrenser både utendørs og innendørs. De gjelder for støyømfintlige bygg (boliger, skoler, barnehager, sykehus etc) som berøres av den aktuelle planen.

2. Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapittel 5 om støy. Denne forskriften gjelder boliger, skoler, barnehager og institusjoner langs eksisterende veger, jernbane og flyplasser. Forurensningsforskriften har krav til innendørs lydnivå på Lekv 42 dB, dvs at gjennomsnittsnivå for et døgn ikke skal overskride 42 dB. Dersom denne grensen overskrides tilbys det støyreduserende tiltak, uten kostnader for huseier.

Forurensningsforskriften har til hensikt å ”fange opp” alle de som er utsatt for de høyeste støynivåene. Denne forskriften trådte i kraft i 1998, og det er gjort tiltak på om lag 2600 boliger langs riksveger som følge av denne forskriften. Det gjennomføres jevnlig beregninger for å se om boliger overskrider grensen, for eksempel som følge av trafikkvekst. Hvis støygrensen på 42 dB overskrides, vil det blir gitt tilbud om støyreduserende tiltak, uten kostnader for huseier.

Jeg vil også vise til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand hvor det framgår at Regjeringen tar sikte på ytterligere å skjerpe tiltaksgrensen for innendørs støy i forurensingsforskriften, slik at enda flere støyutsatte mennesker kan få støyreduserende tiltak.