Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1554 (2007-2008)
Innlevert: 19.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 26.09.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Både familier med samlivsproblem og barn med spesielle behov kan bli rammet når BUF-etat må redusere utgiftene med 100 mill. for inneværende år for å komme i balanse.
Vil Regjeringen komme med økte bevilgninger for å forhindre at sårbare grupper blir rammet?

Begrunnelse

Det er en økning i antall barn og unge som får hjelp fra barnevernet, og det er stort behov for økte ressurser. Gjennom media har jeg blitt kjent med at BUF etat må kutte rundt 100 mill for inneværende år for å komme i balanse. Mange er bekymret for situasjonen fordi viktige tilbud må enten reduseres eller kuttes på. Det statlige barnevernet blir rammet på et bredt felt i de ulike regionene, samtidig som behovene øker.
Ifølge media vil flere familievernkontor kunne bli lagt ned som følge av innsparingstiltak. Flere familievernkontor har hatt inntaksstopp på å hjelpe nye par. Ifølge kontorene er det de som gir opp å få hjelp og søker skilsmisse uten å ha fått noe tilbud ved familievernkontoret, pga. den lange ventetiden. Familievernet har lovpålagte oppgaver knyttet til familiemekling ved skilsmisse. Spørsmålet en stiller seg er derfor om Regjeringen ønsker at det er kun dette familievernet skal drive med i fremtiden hvis en ikke gjør noe radikalt med ressurstilgangen. Mange familievernkontor opplever at ressursene de får tildelt ikke på noen måte står i forhold til tjenestene det er etterspørsel etter. Forebyggende arbeid er spesielt viktig i denne sammenheng, og må ofte nedprioriteres i sin helhet for å ta de største akutte krisene.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: BUFetat har ansvar for å holde de budsjettrammene Stortinget har vedtatt for etaten, og som ansvarlig statsråd vil jeg påse at etaten følger opp dette.

Samtidig vil jeg understreke at etaten skal sørge for at barna får et forsvarlig tilbud i samsvar med barnevernloven. Alle tiltak som settes i verk for å holde budsjettrammen, skal sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas og at barnets beste legges til grunn.

Representanten Molvær Grimstad frykter at familievernkontorene i framtiden kun skal drive med mekling. Det er langt fra situasjonen. Familievernet gir årlig tilbud til over 30 000 par og familier. Hovedtyngden av klientmassen er par som søker hjelp i forbindelse med samlivskonflikter eller kriser. Av totalt 38 000 saker ved familievernkontorene i 2006 (vår siste offisielle statistikk) var det bare 8 500 meklingssaker. Meklingsarbeidet utgjør bare 13 prosent av tidsbruken i familievernet, mens 75 prosent av tiden brukes til behandlingssamtaler og ca. 10 prosent til utadrettet virksomhet. Det vil si at over ¾ av alle saker i familievernet er rådgivnings- og behandlings-samtaler med sikte på å bedre parforholdet eller familiesituasjonen for øvrig.

Jeg ønsker ikke at familievernet skal kun ha oppgaver knyttet til samlivsbrudd. Rådgivning og behandling skal også i fremtiden være familievernets hovedoppgave. I tillegg vil vi vurdere hvordan forebyggende arbeid kan ivaretas på en bedre måte enn i dag.

Når det gjelder spørsmålet om økte bevilgninger til BUFetat er dette noe som eventuelt vil bli fremmet i budsjettsammenheng.