Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1560 (2007-2008)
Innlevert: 22.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 26.09.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Fedrenes opptjening av penger til foreldrepermisjon er fremdeles avhengig av mødrenes arbeidsforhold. Dersom mor for eksempel har vært i sykepermisjon over lengre tid, mister far rett til å ta ut fedrekvoten.
Hvordan rimer dette med Regjeringens likestillingspolitikk?

Begrunnelse

Regjeringen har lenge varslet at den skal styrke fedrenes rettigheter og gi dem selvstendig opptjeningsrett i forbindelse med fødsel.
I Dagbladet 22. september 2008 blir denne forskjellsbehandlingen tydelig illustrert ved at pappa ikke får ta ut fedretid selv om han har vært i full jobb det siste året.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter folketrygdloven § 14- 6 er det et vilkår for rett til foreldrepenger at stønadsmottaker har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til. Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da det er gitt ytelse til livsopphold i form av bl.a. dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, stønad ved barns sykdom, foreldrepenger eller svangerskapspenger.

Fedre som har opptjent rett kan likevel ikke ta ut fedrekvote hvis ikke også mor har opptjent rett og mors yrkesaktivitet i opptjeningstiden har tilsvart minst 50 prosent stilling. Dette følger av folketrygdloven § 14-12. Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, har altså far ikke rett til fedrekvote.

Far kan i disse tilfellene likevel ta ut foreldrepenger etter vilkårene i folketrygdloven § 14-14 jf. § 14-13. Etter disse bestemmelsene kan far ta ut foreldrepenger i inntil 29/39 uker hvis mor etter fødsel enten går ut i arbeid, tar offentlig godkjent utdanning på heltid, tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir deltid eller på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Hvis mor er hjemmeværende etter fødsel, kan imidlertid ikke far ta ut foreldrepenger.

I Soria-Moria-erklæringen heter det at Regjeringen vil gi far rett til å opptjene selvstendige permisjonsrettigheter, og at hver av foreldrene skal gis fødselspenger på basis av egen opptjening. Dette er forslag som vurderes i forbindelse med budsjettet. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling som vil bli lagt frem i løpet av høsten 2008. Ett av temaene i meldingen vil være tiltak for å øke fedres bruk av foreldrepermisjon.

Jeg viser for øvrig til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat av 11. desember 2007 med forslag om å erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse, arbeidsavklaringspenger. I høringsnotatet foreslås at arbeidsavklaringspenger skal gi opptjeningsrett til foreldrepenger. Siden det å motta attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad ikke gir slik opptjeningsrett i dag, vil en gjennomføring av forslaget utvide gruppen mødre og fedre med rett til foreldrepenger. Dette vil følgelig redusere antallet fedre som er uten rett til fedrekvote på grunn av at mor ikke har rett til foreldrepenger. I høringsnotatet fremgår at AID tar sikte på at den nye ytelsen skal gjelde i løpet av 2009. I følge Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil odelstingsproposisjon om saken fremmes om kort tid.