Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1563 (2007-2008)
Innlevert: 22.09.2008
Sendt: 23.09.2008
Besvart: 29.09.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Den danske matministeren, Eva Kjer Hansen, har dratt i gang en kampanje som heter "Meld en regel". Kampanjen oppfordrer alle som må forholde seg til matforvaltningen om å rapportere inn unødvendige regler.
Vil statsråden innføre en lignende kampanje i Norge slik at vi kan få økt fokus på unødvendige regler og at de næringsdrivende kan føle at deres innspill om overflødig regelverk vil bli tatt på alvor?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg synes representanten Asmyhrs forslag om en kampanje for å få innspill om regler innen matforvaltningen som bør forenkles eller bortfalle, er interessant.

I tråd med regjeringens fornyingsarbeid, arbeider de fagansvarlige departementene (Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet) sammen for å styrke, fornye og utvikle matforvaltningen. I dette arbeidet blir det lagt vekt på brukerorientering, åpenhet, effektivisering, kvalitet og medvirkning.

Jeg viser til mitt svar av 11. september 2008 på skriftlig spørsmål nr. 1493 fra representanten Asmyhr om det forenklingsarbeidet som er gjort i lover, forskrifter og innrapporteringer på matområdet, blant annet når det gjelder bortfall av godkjenningsordninger, tilrettelegging for selvbetjeningsløsninger for brukerne og etablering av mer målrettet og funksjonelt regelverk til erstatning for detaljkrav.

Mesteparten av regelverket på matområdet er harmonisert innenfor EØS-området gjennom EØS-avtalen. Det pågår løpende prosesser i EU med sikte på å utvikle, styrke og forenkle regelverket på en rekke fagområder innenfor matforvaltningen. Norske myndigheter deltar aktivt i dette arbeidet. Matregelverket skal bidra til et høyt vernenivå for menneskers liv og helse og vern av forbrukerinteresser, herunder god forretningsskikk, samtidig som det om nødvendig tas hensyn til vern av dyrs helse og velferd, plantehelsen og miljøet. Med et harmonisert regelverk som har disse målene, er det viktig ikke å skape urealistiske forventninger om muligheten til å ta bort regler som av noen kan oppleves som unødvendige, men samtidig ha stor oppmerksomhet på muligheten for å gjøre regelverket mer brukervennlig.

Mattilsynet forvalter regelverk som spenner over mange ulike fagområder. Deler av dette regelverket ble utviklet i tidligere etater med ulik regelverkstradisjon og med bakgrunn i en rekke ulike hjemmelslover som ble opphevet da matloven trådte i kraft. Det er et klart potensial for forbedringer i utformingen av regelverket, og det er også aktuelt å vurdere om alle deler av det fortsatt er formålstjenlig. Mattilsynet vil derfor sette i gang en gjennomgang med sikte på å få en mer enhetlig og brukervennlig utforming av regelverket på de ulike fagområdene.

Jeg har formidlet representanten Asmyhrs forslag til Mattilsynet, slik at forslaget kan tas med i vurderingen av hvordan tilsynet best kan få nyttige innspill fra brukerne i arbeidet med å gjøre regelverket mer enhetlig og brukervennlig.