Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1567 (2007-2008)
Innlevert: 23.09.2008
Sendt: 24.09.2008
Besvart: 03.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Tunnelprosjektet Hidra Landfast i Vest-Agder har fått økt kostnadsramme på grunn av at Vegdirektoratet har endret standarden i nye tunneler.
Kan statsråden anbefale at fergens drifttilskuddsperiode nå økes fra 15 til 20 år?

Begrunnelse

Statens Vegvesen Region Sør finner ikke grunnlag for bompengesøknad uten at driftsstillskuddsperioden økes til 20 år.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Når ordningen med alternativ bruk av ferjesubsidier benyttes, er det er vilkår at et bompengeselskap og/eller lokale myndigheter forskutterer de fremtidige innsparingene, jf. St.prp. nr. 67 (2002-2003). Utgifter ved forskuttering som renter og prisstigning må bompengeselskap og/eller lokale myndigheter dekke. En utvidet periode med alternativ bruk av ferjesubsidier vil øke disse utgiftene og redusere eventuelt bompengebidrag tilsvarende.

Regjeringen vurderer nå ordningen med alternativ bruk av ferjesubsidier. I den sammenheng vurderes også lengden på driftsperioden.

For ferjesamband som er omfattet av det øvrige riksvegnettet, vil ansvaret fra 2010 ligge på fylkeskommunalt nivå som følge av forvaltningsreformen. Det blir da opp til fylkeskommunene å vurdere om ordningen er hensiktsmessig å videreføre.