Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2007-2008)
Innlevert: 24.09.2008
Sendt: 24.09.2008
Besvart: 07.10.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det dukker til stadighet opp bomber, granater og andre etterlatenskaper fra krigens dager i Finnmark. Det er nå over 60 år siden krigen tok slutt, men enda i dag så er det en stor belastning for folk at vi skal være nødt til å bekymre oss for at det fins udetonerte bomber, miner og granater i vårt nærmiljø.
Har norske myndigheter en oversikt over hvor i Finnmark vi har ulike etterlatenskaper fra krigens dager, er dette kartlagt og fins det en tidsplan for når dette skal være uskadeliggjort og fjernet?

Begrunnelse

Gjennom store deler av sommeren og høsten har media i Finnmark hatt flere oppslag om funn av bomber og andre etterlatenskaper fra krigens dager både ved helsesenteret i Karasjok, flere bombefunn og sprenging av disse ved Banak flystasjon i Lakselv og sprenging og uskadeliggjøring av flybomber i Billefjord i Porsanger.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Verken Forsvarsdepartementet (FD) eller Justis- og politidepartementet (JD) har foretatt en systematisk kartlegging av mulige eksplosiver og miner på norsk land- og sjøterritorium, men FD har i samråd med JD offentliggjort kart og lister over antatte tyske og britiske minefelt fra annen verdenskrig.

Forsvaret og politiet samarbeider om å uskadeliggjøre og fjerne avdekkede eksplosiver, jf. § 13 i instruks av 28. februar 2003 nr. 220, om Forsvarets bistand til politiet.

JD, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og FD/Forsvaret vil i fellesskap kartlegge hvilke problemstillinger som kan oppstå rundt ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver, jf. St. meld. nr. 39 (2003-2004) s. 67.