Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1573 (2007-2008)
Innlevert: 24.09.2008
Sendt: 24.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): NAV-reformen ble etablert 1. juli 2006 og er nå to år gammel. Likevel viser utviklingen at antall saker som ikke behandles innenfor den fastsatte saksbehandlingstiden, øker.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at NAV overholder den saksbehandlingstid som er fastsatt?

Begrunnelse

En kreftsyk kvinne i Fredrikstad står om kort tid uten inntekt fordi den tidsbegrensede uførestønaden utløp i sommer og NAV ikke har overholdt saksbehandlingsfristen for vurdering av søknaden om å bli 50 pst. varig uføretrygdet. Ifølge kvinnen søkte hun om varig uføretrygd i slutten av april og ble lovet at den ville bli behandlet innen 4 måneder. Det skjedde ikke. Søknaden er nå innvilget, men første utbetaling skjer først 24. oktober, mens hennes midlertidige stønad opphørte 24. juli.
Aftenposten har den 24.9. en oversikt som viser at antall saker hvor den fastsatte saksbehandlingstiden brytes fortsatt vokser, og er økt fra vel 8000 i oktober 2007 til nær 1900 i september 2008. En stor andel av disse sakene gjelder økonomiske ytelser, og en for lang saksbehandlingstid kan skape betydelige økonomiske problemer i ventetiden, for dem dette gjelder.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Etaten er midt inne i en omfattende omstilling med etablering av NAV-kontorer og forvaltningsenheter og arbeidet med pensjonsreformen og helserefusjonsreformen. Ved utgangen av 2007 var det etablert i alt 146 NAV-kontorer. Inneværende år er det planlagt etablert 140 NAV-kontorer. Ved inngangen til 2009 vil det gjenstå etablering av 180 NAV-kontorer. De fleste av disse vil bli etablert i løpet av 2009. Etableringen av NAV- kontorer er derfor i rute. Samtidig med gjennomføringen av disse reformene arbeides det med oppfølging av Sykefraværsutvalgets innstilling og oppfølgingen av St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering gjennom utvikling og tilrettelegging av nye virkemidler. Målene med omstillingen er å gjøre det enklere for brukerne og å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Disse målene står fast.

Omstillingen har vært mer krevende for Arbeids- og velferdsetaten enn opprinnelig lagt til grunn. Omorganiseringen av etaten som følge av etablering av NAV-kontorer og forvaltningsenheter har medført nye oppgaver og nye arbeidsmetoder for mange ansatte, og det brukes mye tid på kompetanseoppbygging. Arbeids- og velferdsetaten har derfor ikke klart å holde samme tjenestenivå i ytelsesforvaltningen i omstillingsperioden. Fra våren 2007 har det vært registrert lengre saksbehandlingstider for flere ytelser, og restansene har økt. På ett år har antall saker som ikke ble behandlet innen etatens eget krav til maksimal saksbehandlingstid økt fra 7 800 saker til 18 800 saker.

Sommeren 2008 ble Arbeids- og velferdsetaten styrket gjennom omdisponering av 40 mill. kroner for å bygge ned restanser og redusere saksbehandlingstiden innenfor ytelsesforvaltningen i etaten. Denne styrkingen har så langt bidratt til å redusere saksbehandlingstiden for enkelte ytelser i noen fylker. Styrkingen har imidlertid ikke vært tilstrekkelig til å redusere saksbehandlingstiden og bygge ned restanser i større skala over bredden av ytelser. I St.prp. nr. 87 (2008-2009) Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008 som nylig ble lagt fram, foreslår regjeringen å styrke etaten med ytterligere 60 mill. kroner. Dette gir grunnlag for en forsterket innsats for å få ned saksbehandlingstidene og bygge ned restansene slik at brukerne kan motta ytelser de har krav på i rimelig tid.