Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1575 (2007-2008)
Innlevert: 24.09.2008
Sendt: 25.09.2008
Besvart: 02.10.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Gjør blant annet brev fra beboere på Lillestrøm omtalt i Romerikes blad den 24.09.08 at statsråden fortsatt er av den oppfatning av at vi har et politi som er i stand til å skape trygghet for folk flest på henholdsvis Romerike og i Follo?

Begrunnelse

I undertegnedes spørsmål nr. 912, datert 08.04.2008 stilte undertegnede spørsmålet hvorvidt "statsråden av den oppfatning at driftsressursene for Romerike politidistrikt er tilstrekkelige i forhold til de oppgaver politidistriktet er forutsatt å løse?". I spørsmål nr. 1220 (2007-2008) datert gjentok undertegnede spørsmål spørsmål nr. 1104, datert 29.05.2007 hva han konkret ville gjøre for å styrke Follo politidistrikts driftsbudsjetter. Svaret på alle disse spørsmålene har vært at situasjonen er betryggende. I snart to år har statsråden vært av den oppfatning at politiets driftsbudsjetter har vært tilstrekkelige. I tillegg har har statsråden og Regjeringspartiene i 2 år stemt ned både bevilgningsforslag, seniortiltaksforslag og andre forslag som kunne ha frigjort politikraft. I Romerikes blad den 23.09.2008 tar nå beboere på Lillestrøm bladet fra munnen og sender blant annet spørsmål til statsråden om han er bekvem med at folk ser seg nødt til å organisere borgervern til erstatning for et tilstedeværende og trygghetsskapende politi. Som kjent ble operasjonssentralen på Romerike stengt i flere timer nylig pga. ressursituasjonen. Statsrådens redegjørelse i Stortinget ga lite håp om bedring for verken Romerike, Follo eller resten av landets politidistrikter og befolkning. Follo må som kjent på grunn av ressurssituasjonen legge ned en rekke lensmannskontorer under dekke av at det vil bidra til økt fokus på organisert kriminalitet. Både Romerike og Follo har således felles skjebne med Oslo som først og fremst må kutte i det forebyggende arbeidet. I Oslo står ordensavsnittet og forebyggende avsnitt i fare for å bli slått sammen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til mine tidligere svar på spørsmålene 912, 1220 (ved en feil benevnt som 1120) og 1104.

Hovedutfordringen for politi- og lensmannsetaten nå og en tid fremover er mangel på politiutdannet personell. Under Bondevik II-regjeringen var opptaket av studenter over de fire årene fra 2002 til 2005 til sammen 1128 studenter. Erfaring har vist at dette var for lavt. Antall ferdigutdannede politifolk i dag er med andre ord for lavt til å dekke det behovet vi har i forhold til avgang. Regjeringen økte derfor opptaket ved Politihøgskolen i 2007 og 2008 til rekordhøye 432 studenter pr. år. Allerede etter tre år med denne regjeringen er opptaket høyere – dvs. 1224 studenter – enn det Bondevik II-regjeringen hadde i løpet av fire år. Forslag til opptak i 2009 vil bli lagt fram den 7. oktober.

I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider vi med å organisere politiet på en bedre måte. Utdannede polititjenestemenn må i større grad ut i aktiv tjeneste, og de oppgavene som like gjerne kan utføres av sivile, bør utføres av sivile. Politidirektoratet har satt i gang en rekke tiltak, bl.a. rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn for politioppgaver. Samtidig arbeider vi med tiltak for å beholde eldre politifolk lenger i jobb. Det er nå 149 tjenestemenn som fortsatt er i tjeneste som følge av seniorpolitiske tiltak i politidistriktene.

Brevet er forelagt Politidirektoratet som har innhentet uttalelser fra politimestrene i Romerike politidistrikt, Follo politidistrikt og Oslo politidistrikt.

Den omtalte situasjon i Lillestrøm gjaldt politiets håndtering av brannstiftelser. Da brannene pågikk den aktuelle natten var politiets patruljer aktive i området og slukket faktisk en av brannene. Det ble foretatt åstedsundersøkelser og sporsikring ved alle brannåstedene allerede i helgen. Etterforskningen ble prioritert og aktuelle navngitte personer var inne til avhør. Det etterforskes fortsatt.

De omtalte forhold som gjelder Operasjonssentralen har sammenheng med den situasjonen politiet nå er inne i hvor personellet vegrer seg mot for mye overtid samt noe sykefravær. Politistasjonssjefen måtte overta som Operasjonsleder i en helgvakt. Ved en senere anledning måtte det beordres inn en operasjonsleder som den eneste ved Operasjonssentralen.

Politimesteren i Romerike politidistrikt har ved flere anledninger gitt uttrykk for at ressurssituasjonen i politidistriktet er stram og at oppgavene må prioriteres strengt. Beskyttelse av liv og helse prioriteres høyest.

Romerike politidistrikt har ansvaret for hovedflyplassen og har derfor fått styrket sin budsjettramme vesentlig mer enn gjennomsnitt for politidistriktene. Politidirektoratet har fulgt opp dette, senest ved direktoratets budsjettfordeling inneværende år.

Formålet med organisasjonsprosessen i Follo politidistrikt er i samarbeid med kommunene å komme frem til en mer ressurseffektiv løsning som bedre ivaretar dagens behov for polititjenester. Et av de viktigste målene med OU-arbeidet er å styrke beredskapen, patruljetjenesten og publikums tilgang på polititjenester.

Politimesteren opplever at dagens organisering av politidistriktet ikke er hensiktsmessig i forhold til oppgaver og prioriteringer. Strukturen må også vurderes i forhold til den generelle effektiviteten, dagens teknologi og personalpolitikk. En effektiv ressursutnyttelse vil bidra til mindre administrasjon, mer effektive metoder og mer fokus på de høyest prioriterte oppgavene.

I evalueringen av politireformen som ble gjennomført i 2006, påpekes det at det er for mange små distrikter, og at organiseringen på tjenestenivå er lite rasjonell. Videre påpekes det at lensmannsdistriktene bør ha en størrelse som sikrer tilstrekkelig oppgavetilfang og mulighet for å rekruttere og beholde kompetanse. Evalueringen peker også på det potensialet som ligger i et utvidet samarbeid med og et engasjement fra kommunale myndigheter og andre lokale aktører.

Justiskomiteen påpekte i Innst.S.nr.145 (2005-2006) til Politirollemeldingen at samfunnsforhold og oppgaver endrer seg over tid, og at politi- og lensmannsetatens struktur derfor heller ikke kan være helt fastlåst. Komiteen mente at det skulle være en viss mulighet for å myke opp rammene for å organisere polititjenesten lokalt, bl.a. for å kunne sikre god rekruttering av politiutdannet personell og bedre tjenestetilbudet lokalt. Komiteen ønsket i sin innstilling å åpne for justeringer i organiseringen lokalt med begrensede forsøk i utvalgte distrikter.

Follo politidistrikt er derfor, sammen med Hordaland politidistrikt, utpekt som forsøksdistrikter hvor grensereguleringer, etablering av politiråd og deltakelse i offentlige servicekontorer bl.a. skal ses i sammenheng med arbeidet med å videreutvikle organisasjonen lokalt.

Politidistriktet tildeles sin forholdsmessige andel av budsjettet i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold. Distriktet har for tiden reduksjon i antall forbrytelser, reduksjon i vinningskriminalitet, reduksjon i voldskriminalitet, økning i både store og mindre narkotikasaker, økning i vold i nære relasjoner, en bedre oppklaringsprosent enn noen gang, økning av saker som er knyttet til publikums trygghetsfølelse, mindre vold og trusler mot politiet og færre bevæpninger av politi enn tidligere. Dette er svært positivt og jeg har tillit til at en ny struktur og tjenesteordninger vil understøtte denne utviklingen.

Oslo politidistrikt har ingen planer om å kutte i det forebyggende arbeidet verken kapasitetsmessig eller kvalitetsmessig, tvert imot. Nettopp for å styrke det forebyggende, og uniformerte trygghetsskapende og problemorienterte arbeidet i lokalmiljøene og øke fleksibiliteten ved stasjonene foreslås det å slå sammen ordens- og forebyggende avsnitt til ett avsnitt. Hovedintensjonen er å styrke og tydeliggjøre satsingen på det forebyggende og trygghetsskapende politiarbeidet i lokalmiljøene; dvs. mer synlig og uniformert politi ute til tider og på steder hvor de er mest synlige og tilgjengelig for publikum. Utarbeidelse av nye tjenestelister basert på oppdrags- og erfaringsoversikter vil bli utarbeidet og tilpasset lokale behov i stasjonskretsen.

Ved å samle ressursene under samme ledelse legges det ifølge politidistriktets ledelse til rette for mer samlet oppmerksomhet, helhetlig og fleksibel styring av tilgjengelige ressurser og bredere kompetanseplattform i arbeidet med å forebygge kriminalitet og skape trygghet.

De omtalte tiltakene i Oslo politidistrikt vurderes for tiden av politidistriktets ledelse og Politidirektoratet forutsetter at det forebyggende arbeidet vil bli like høyt prioritert både kapasitets- og kvalitetsmessig som det er i dag.